Hlavná stránka

Sociálne služby v podmienkach miest a obcí

Pondelok, 22 apríl 2013

Dňa 17. apríla 2013 sa konala  v Michalovciach za účasti viac ako 130 účastníkov - primátorov, starostov a hostí z MPSVaR SR, vedúcich sociálnych odborov a riaditeľov sociálnych zariadení konferencia „ Sociálne služby v podmienkach miest a obcí“.
Program konferencie bol zameraný  pre riešenie  otázky   pôsobenia obcí a miest v sociálnej oblasti - poskytovanie sociálnych služieb podieľanie sa na riešení hmotnej núdze, sociálno - právnej ochrane a kuratele, vytváranie podmienok pre rozvoj zamestnanosti, aktivovanie ľudí k práci, riešenie inklúzie a stále sa prehlbujúcich problémov v oblastiach s marginalizovanými komunitami.

Pôsobenie ZMOS v sociálnej oblasti – prezentácia predsedu ZMOS J. Dvonča
Súčasná  situácia  v riadení, zabezpečovaní   sociálnych služieb z pohľadu miest, obcí a VÚC
Sociálne služby v podmienkach miest a obcí programová konferencia ZMOS

Súťaž Dedina roka 2013

Utorok, 16 apríl 2013
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska  vyhlasujú 7. ročník celoslovenskej súťaže Dedina roka 2013. Bližšie informácie pre súťaž nájdete na linku:

http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2013 . Termín uzávierky prihlášok je 30. apríla 2013. Víťazná obec bude odmenená podľa pravidiel súťaže. Internetové hlasovanie o „naj“ obec bude prebiehať od 6. mája do 31. augusta 2013 na webovej stránke www.e-obce.sk

Celý článok...

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Utorok, 15 január 2013

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ako aj ďalšie odborno - metodické usmernenia nájdete na nasledovnej stránke: www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/  

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Usmernenie k povinnej školskej dochádzke

Utorok, 15 január 2013

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečeniu plnenia povinnej školskej dochádzky, aby sa predišlo zbytočným problémom v evidencií žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Usmernenie k povinnej školskej dochádzke

Stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k štrajku pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Pondelok, 26 november 2012
ZMOS, rešpektujúc právo zamestnanca na štrajk, neprijímalo žiadne rozhodnutia v súvislosti s vyhláseným štrajkom pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 26. novembra 2012. Mestá a obce sa zaviazali v memorande s vládou SR konsolidovať a šetriť aj v mzdovej oblasti.


Celý článok...

Pomôcka pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013

Piatok, 16 november 2012

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo orientačné  údaje, ktoré majú slúžiť ako pomôcka pri zostavovaní rozpočtov miest a obcí na rok 2013. Orientačné prepočty jednotkových koeficientov,  slúžia ako podklad pre stanovenie výšky dotácie pre školské zariadenia na rok 2013. Koeficienty sú napočítané v dvoch alternatívach. Prvá vychádza z predpokladaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte verejnej správy na rok 2013 , druhá (konzervatívnejšia) z výšky očakávanej skutočnosti výnosu dane z príjmov fyzických osôb k 31.12.2012.

Dotácie pre obec rok 2013

Príprava rozpočtov samosprávy na rok 2013

Memorandum o spolupráci

Pondelok, 22 október 2012

Dňa 18. októbra 2012 bolo podpísané Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska. 

Memorandum o spolupráci

23. zasadnutie snemu ZMOS-u

Pondelok, 21 máj 2012
Združenie miest a obcí Slovenska zorganizovalo dňa 17. mája 2012 v čase od 10:00 do 16:00 hod. v hoteli Double Tree by Hilton v Bratislave zasadnutie svojho najvyššieho orgánu - snemu ZMOS. Snem býva významným výročným pracovným podujatím, na ktorom sa zúčastňujú tak najvyšší ústavní činitelia, ako i predstavitelia verejného života.

Školenie používateľov Elektronického portálu odpadov

Streda, 07 marec 2012

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia v spolupráci s dcérskou spoločnosťou Združenie miest a obcí Slovenska, spoločnosťou MUNTech, s.r.o. dňa 6. marca 2012 na Mestskom úrade v Žiline realizovalo bezplatné školenie používateľov Elektronického systému odpadov. Školenia sa zúčastnili zamestnanci miestnej samosprávy a bolo zamerané na:

  • evidenciu žiadostí podľa § 64,
  • evidenciu komunálneho odpadu,
  • zadávanie, úpravu a mazanie údajov,
  • generovanie Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním,
  • generovanie Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce. 

Pozvánka na školenie

Štvrtok, 12 január 2012

Seminár k novele zákona č. 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2012 a novele zákon č. 548/2011 Z.z. ktorým sa v čl. III. mení a dopĺňa zákon  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2012 .

Pozvánka 

Zobrazujem 81 - 90 z 141