Hlavná stránka

Revízie detských ihrísk

Pondelok, 30 apríl 2018

Minimálne požiadavky na detské ihriská sú stanovené:
• slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými technickými normami (napríklad STN EN 1176 a STN EN 1177),
• zákonmi Slovenskej republiky (napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení),
• nariadeniami vlády SR (napríklad nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia,
• vyhláškami, hygienickými normami a technickými požiadavkami na bezpečnosť športovísk a priestorov poskytujúcich vzdelávanie mimo školy.

 

Celý článok...

Pracovná cesta v Slovinsku (Lendava a Maribor)

Piatok, 20 apríl 2018

V dňoch 17. až 19. apríla 2018 sa členovia Regionálneho združenia zúčastnili pracovnej cesty v Slovinsku, v meste Lendava a Maribor. Cieľom pracovnej cesty bolo výmena skúsenosti z oblasti samosprávy, príklady dobrej praxe, rozvoj cestovného ruchu a súčasná krajinná tvorba.

Celý článok...

Odborný seminár novele zákona o sociálnych službách

Piatok, 20 apríl 2018

Dňa, 25. apríla 2018 (streda) sa uskutoční odborný seminár venovaný novele zákona o sociálnych službách, najmä z pohľadu ich financovania a tvorby komunitných plánov rozvoja sociálnych služieb, ako aj so zmenami v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele z pohľadu miest a obcí. Oficiálnu pozvánku s návratkou nájdete tu.

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu

Streda, 21 február 2018

Stanovisko SPF (Slovenského pozemkového fondu) k zámene pozemkov medzi obcou a SPF za účelom využitia na rozvojové projekty nájdete tu.

Informácia o postupe majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami

Nedeľa, 26 november 2017

Informácia o postupe majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod stavbami miest a obcí, ktoré boli predmetom diskusií na rokovaní Rady ZMOS zástupcami SPF. Viac informácií nájdete tu.

Stretnutie na tému DCOM a práca v informačnom systéme DCOM

Utorok, 21 november 2017

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia v spolupráci so spoločnosťou Dátové centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) organizuje pre starostov, zamestnancov mestských a obecných úradov pracovné stretnutie zamerané na tému: DCOM a práca v informačnom systéme DCOM, ktoré sa uskutoční dňa 21. novembra 2017 o 9:00 hod. na Mestskom úrade v Žiline. Seminár bude prebiehať formou práce priamo v programe DCOM, môžete si pripraviť otázky k aktuálnej problematike. Pozvánku nájdete tu.

Seminár na tému: Rozpočty územnej samosprávy

Nedeľa, 03 september 2017

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky odborný seminár zameraný na tému: Rozpočty územnej samosprávy – významná súčasť rozpočtu verejnej správy. Odborný seminár sa uskutoční dňa 13.09.2017 v zasadačke Mestského úradu v Žiline.

Pozvánka + návratka  

28. snem Združenia miest a obcí Slovenska

Pondelok, 05 jún 2017

V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa v Kongresovom centre Incheba uskutočnil v poradí 28. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Za účasti starostov a primátorov bolo dvojdňové rokovanie sprevádzané aj účasťou ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov vlády a ďalších hostí.

Prvý rokovací deň začal slávnostným otvorením snemu, privítaním hostí a delegátov, schválením programu rokovania. Následne predseda ZMOS Michal Sýkora predložil správu o činnosti združenia. Po tomto bode nasledovalo vystúpenie členov Rady ZMOS, prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, členov vlády SR a zahraničných hostí. Za Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia vystúpil PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza, ktorého vystúpenie si môžete pozrieť tu.

Pedagogicko - organizačné pokyny (zverejnenie)

Piatok, 02 jún 2017

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti informáciu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2017/2018, ktoré nájdete na stránke MŠVVaŠ SR - tu.

Sekcia ekonomiky pri Rade ZMOS

Pondelok, 10 apríl 2017

Dňa 27. marca 2017 sa uskutočnilo v Sučanoch zasadnutie Sekcie ekonomiky pri Rade Združenia miest a obcí Slovenska, na ktorom naše združenie zastupoval Ing. Jozef Mičieta, starosta obce Veľké Rovne. Predmetom rokovania boli dane, regionálne školstvo, aktuálna legislatíva a informatizácia.

Materiál z rokovania Sekcie ekonomiky pri Rade ZMOS

Zobrazujem 51 - 60 z 141