Ostatné články

Riešenie problematiky predčasných dôchodcov zvolených v komunálnych voľbách

Pondelok, 06 jún 2011

Vážení členovia,

v prílohe nájdete vyjadrenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR J. Mihála k problematike predčasných dôchodcov zvolených v komunálnych voľbách do orgánov miestnych samospráv. 

Vyjadrenie Ministra PSVaR SR 

Anketa týkajúca sa odpadovej problematiky

Sobota, 30 apríl 2011

Vážení členovia,

v prílohe nájdete list Ministra životného prostredia SR s požiadavkou na vyplnenie ankety týkajúcej sa odpadovej  problematiky.  

List Ministra ŽP SR 

Seminár pre samosprávy k programu Európa pre občanov 2007-2013

Pondelok, 11 apríl 2011

Vážení členovia,

dávame Vám do pozornosti seminár zameraný na prípravu projektov k výzvam programu Európa pre občanov, ktoré organizuje Európsky kontaktný bod v spolupráci s partnermi pre mestá a obce, vzdelávacie a výskumné inštitúcie a mimovládne organizácie. Seminár sa uskutoční 21.04.2011 v Martine. Bližšie informácie o plánovanom seminári nájdete v pozvánke. 

Pozvánka na seminár 

Programová príručka

Európa pre občanov: Akcia 1. Opatrenie 1.: Družobné partnerstvá miest

Európa pre občanov: Akcia 1. Opatrenie 1.2.: Siete medzi partnerskými mestami

Európa pre občanov: Akcia 4 - Aktívna európska pamiatka  

Informácia týkajúca sa úhrady škôd po povodniach

Štvrtok, 17 marec 2011

Vážení členovia, 

V prílohe nájdete informácie týjajúce sa čerpania finančných prostriedkov na úhrady škôd spôsobených povodňami na majetku obcí a miest v roku 2009 a 2010.

Environrezort pomôže obciam dočerpať financie za povodňové škody

Upozornenie týkajúce sa čerpania finančných prostriedkov na úhradu škôd po povodniach  

Usmernenie týkajúce sa postupu pri ohrození svahovými deformáciami

Utorok, 08 marec 2011

Vážení členovia,

prinášame Vám usmernenie na zabezpečenie postupu činnosti starostov obcí a primátorov miest pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti so vznikom svahových deformácií a aj s tým súvisiace kontakty na pracovníkov Krajského úradu životného prostredia a Obvodného úradu životného prostredia v Žiline. 

Usmernenie

Kontakty na KÚ ŽP

Kontakty na OÚ ŽP 

Informácia o dofinancovaní DPH

Pondelok, 14 február 2011

Vážení členovia,   

prinášame Vám informácie týkajúce sa  dofinancovania DPH pre obce v rámci projektov financovaných z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013. V prílohe nájdete list ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon a výzvu na predkladanie žiadostí o úhradu DPH  obciam.

List ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolt Simon

Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu DPH  obciam 

Výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci OP Životné prostredie

Štvrtok, 03 február 2011

Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo dňa 2.2.2011 výzvu na podávanie projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ v rámci Operačného programu Životné prostredie pre:

Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu

Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov

Termín uzávierky prijímania žiadostí : 3.5.2011

Uzávierky žiadostí o granty na družobnú spoluprácu alebo na podporu miest

Utorok, 01 február 2011

Vážení členovia RZ,

dávame Vám do pozornosti najbližšie uzávierky žiadosti o grant na družobnú spoluprácu alebo na podporu miest v rámci tematických sietí z komunitárneho programu Európa pre občanov 2007-2013:

Akcia 1 Opatrenie 1.1:

Plánujete organizovať stretnutie v rámci družobných partnerstiev miest v termíne medzi 1. júnom 2011 a 28. februárom 2012? Požiadajte si o grant! Nepremeškajte termín 1. február 2011! Nestihli ste? Požiadať o grant môžete v druhom kole výzvy k 1. júnu 2011. Aktivity môžete začať implementovať medzi 1. októbrom 2011 a 30. júnom 2012!

Akcia 1 Opatrenie 1.2:

Žiadosť o projektový grant na podporu rozvoja sietí vytvorených na základe partnerských zväzkov medzi mestami so začiatkom implementácie projektu medzi 1. júnom a 31. decembrom 2011.

Voľby v Regionálnom združení miest a obcí Horného Považia

Štvrtok, 27 január 2011

Na zasadnutí snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia sa konali voľby do orgánov združenia.

 Za  predsedu  Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia bol zvolený Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina. Podpredsedom združenia je Marian Sliviak, starosta obce  Lietavská Lúčka, do Kontrolnej a revíznej komisie členovia združenia  zvolili Ing. Danu Veveričíkovú, starostku Dlhé Pole, Vieru  Hvizdákovú, starostku Paština Závada a Mgr. Antona Ďuranu, starostu obce Dolná Tižina.

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia od svojho vzniku  v roku 1991 obhajuje  zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne sa podieľa na rozvoji  ich samosprávnych funkcií, koordinuje postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh a navrhuje riešenia medzi samosprávnymi a územnými orgánmi.

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP prostredníctvom OPŽP

Utorok, 18 január 2011

Vážení členovia RZMOHP

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo harmonogram výziev ma predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ  prostredníctvom OPŽP pre rok 2011, ktorý nájdete na: 

http://www.opzp.sk/na-stiahnutie/harmonogram-vyziev2011/harmonogram-vyziev-op-zp-na-2011.doc

Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že v súčasnosti je otvorená výzva na podávanie projektových žiadostí v rámci operačného cieľa 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, ktorá má uzávierku 4.3.2011.

  

Zobrazujem 51 - 60 z 94