Hlavná stránka

Metodické usmernie pre stavebné úrady k problematike povoľovania stavebných úprav

Utorok, 20 december 2011

Metodické usmernenie pre stavebné úrady a krajské stavebné úrady k problematike povoľovania terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systéme ekologickej stability, vzhľad krajiny alebo odtokové pomery v území (napr. pre revitalizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku z hľadiska ochrany pred povodňami). 

Usmernenie

List predsedu ZMOS primátorom a starostom

Štvrtok, 06 október 2011
V súlade s uznesením mimoriadneho predsedníctva ZMOS  a po absolvovaní rokovaní s prezidentom SR, predsedom NR SR a ministrom financií SR Vám zasielame list predsedu ZMOS, ktorým predsedníctvo ZMOS odporúčalo prostredníctvom Vás osloviť občanov Vašich miest a obci s cieľom vysvetliť im dopady rozhodnutí vlády SR vo fiškálnej oblasti na rozpočty miest a obcí v budúcom roku, ale perspektívne i v ďalších rokoch.  

List predsedu ZMOS primátorom a starostom

Zasadnutie snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia

Pondelok, 03 október 2011

Dňa 29. septembra 2011 sa konalo mimoriadne zasadnutie snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia, kde okrem iného bolo prijaté Vyhlásenie RZ k návrhu vlády SR k systému financovania samosprávy, k medializácii samosprávy a k požiadavkám pre vzájomnú spoluprácu a dohodu na riešení rozpočtov miest a obcí na roky 2011, 2012 ale tiež aj perspektívne na ďalšie roky.  

Finančná výpomoc pre poškodených mimoriadnou udalosťou

Piatok, 12 august 2011

Vážení členovia regionálneho združenia,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti informáciu z Ministerstva vnútra SR týkajúcu sa finančnej výpomoci pre poškodených mimoriadnou udalosťou.  

Celý článok...

Návrh nového zákona o prerozdeľovaní tzv. podielových daní

Piatok, 12 august 2011

Dňa 11.08.2011  MF SR vypustilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona, ktorým má dôjsť k zásadným zmenám v prerozdeľovaní výnosov z tzv. podielových daní. Návrh sa odôvodňuje v duchu "keď šetrí štát, musí aj samospráva".

Materiál nájdete tu - https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=4281&langEID=1  a pripomienkovať ho je možné do 02.09.2011.  

Celý článok...

Potravinová pomoc

Piatok, 10 jún 2011

Potravinová pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu pre vybrané osoby pozostáva z 20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín, nárok na potravinovú pomoc majú:

-       fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
-       poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 ,-Eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku),
-       osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie),
-       deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách,
-       deti v náhradnej rodinnej starostlivosti,
-       deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti,
-       obyvatelia v zariadeniach pre seniorov a ústavoch sociálnej starostlivosti 

Celý článok...

Riešenie problematiky predčasných dôchodcov zvolených v komunálnych voľbách

Pondelok, 06 jún 2011

Vážení členovia,

v prílohe nájdete vyjadrenie Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR J. Mihála k problematike predčasných dôchodcov zvolených v komunálnych voľbách do orgánov miestnych samospráv. 

Vyjadrenie Ministra PSVaR SR 

Anketa týkajúca sa odpadovej problematiky

Sobota, 30 apríl 2011

Vážení členovia,

v prílohe nájdete list Ministra životného prostredia SR s požiadavkou na vyplnenie ankety týkajúcej sa odpadovej  problematiky.  

List Ministra ŽP SR 

Seminár pre samosprávy k programu Európa pre občanov 2007-2013

Pondelok, 11 apríl 2011

Vážení členovia,

dávame Vám do pozornosti seminár zameraný na prípravu projektov k výzvam programu Európa pre občanov, ktoré organizuje Európsky kontaktný bod v spolupráci s partnermi pre mestá a obce, vzdelávacie a výskumné inštitúcie a mimovládne organizácie. Seminár sa uskutoční 21.04.2011 v Martine. Bližšie informácie o plánovanom seminári nájdete v pozvánke. 

Pozvánka na seminár 

Programová príručka

Európa pre občanov: Akcia 1. Opatrenie 1.: Družobné partnerstvá miest

Európa pre občanov: Akcia 1. Opatrenie 1.2.: Siete medzi partnerskými mestami

Európa pre občanov: Akcia 4 - Aktívna európska pamiatka  

Informácia týkajúca sa úhrady škôd po povodniach

Štvrtok, 17 marec 2011

Vážení členovia, 

V prílohe nájdete informácie týjajúce sa čerpania finančných prostriedkov na úhrady škôd spôsobených povodňami na majetku obcí a miest v roku 2009 a 2010.

Environrezort pomôže obciam dočerpať financie za povodňové škody

Upozornenie týkajúce sa čerpania finančných prostriedkov na úhradu škôd po povodniach  

Zobrazujem 91 - 100 z 141