Hlavná stránka

Financie a miestne dane v samospráve

Utorok, 25 november 2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky spracovalo informačnú brožúru Financie a miestne dane v samospráve, ktorou chce širokej verejnosti priblížiť základné informácie o financovaní miestnej územnej samosprávy, miestnych daniach a poplatkoch. Brožúra obsahuje základné informácie, ktoré približujú oblasť financovania miest a obcí, miestne dane a poplatky, o ktorých síce rozhodujú miestne a obecné zastupiteľstvá, ale ich obyvatelia majú príležitosť sa k nim vyjadriť ešte pred ich samotným schválením.

 

Financie a miestne dane

Miestne dane

Utorok, 11 november 2014

NR SR dňa 30. októbra 2014 schválila zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. V novom čl. VII. zákona bol zapracovaný a následne schválený aj poslanecký návrh, ktorým sa novelizuje aj zákon o miestnych daniach. Opätovne sa upravuje maximálna ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) t.j. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy. Oproti pôvodnej úprave v zákone č. 268/2014 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde bolo schválené maximálne 5-násobné zvýšenie sadzby dane za tieto pozemky, môže podľa novej úpravy správca dane túto hranicu zvýšiť najviac na 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov. Podľa § 8 ods. 1. Zákona o miestnych daniach je základná sadzba 0,25 %. Táto úprava by mala byť účinná od 1.12.2014.

Metodické usmernenie   

Občania si zaslúžia slušnú predvolebnú kampaň

Utorok, 04 november 2014

V súvislosti so začiatkom oficiálnej volebnej kampane pred komunálnymi voľbami 2014 vyzývame  všetkých  kandidátov na primátorov, starostov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, aby svoj deklarovaný záujem zodpovedne riadiť a spravodlivo rozhodovať preukázali už teraz kultivovaným vedením svojich kampaní.

Výzva

Prezentačné školenie RISSAM.VÝKAZY

Utorok, 21 október 2014

Spoločnosť PosAm pozýva všetkých používateľov systému AZUV na prezentačné školenie zamerané na oboznámenie sa s Rozpočtovým informačným systémom pre samosprávy, modul Výkazy (RISSAM.výkazy).

Cieľom školenia je informovať účastníkov o plánovanom nahradení systému AZUV systémom RISSAM.výkazy a oboznámiť ich s funkcionalitou, používaním a výhodami nového systému.

Školenia sú určené najmä pre aktívnych používateľov systému AZUV, teda zamestnancov obcí / miest a ich podriadených organizácií majúcich na starosti ekonomickú a účtovnú agendu. Vítaní sú však aj primátori, starostovia, či prednostovia mestských a obecných úradov, ako aj vedúci pracovníci organizácií v pôsobnosti mesta, alebo obce.

Celý článok...

NP: Podpora opatrovateľskej služby

Utorok, 21 október 2014

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o možnosti zapojenia sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby a o predĺžení termínu do 31.12.2014. Viac informácií nájdete v prílohe a po kliknutí tu.

Podpora opatrovateľskej služby

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Pondelok, 01 september 2014

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“), ktorý realizuje Implementačná agentúra pre OP ZaSI, si kladie za cieľ zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch a umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou.

 

Vzhľadom na to, že do NP POS bude možné zapojiť sa len do konca septembra 2014, opakovane dávame do vašej pozornosti informácie o národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sú uvedené na internetovej stránke http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-pos

 

Na vaše otázky vám odpovie aj Ing. Ivan Doletina, projektový manažér NP POS, Odbor sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja Implementačná agentúra pre OP ZaSI Špitálska 6, 814 55 Bratislava, tel: 02/20431201, 0917991233  

 

Na základe vzájomnej komunikácie ZMOS s Odborom sociálnej inklúzie Ministerstva PSVaR SR v prípade záujmu je ešte možnosť zorganizovať vo vašich regionálnych združeniach informačné semináre ku projektu a jeho využití na financovanie opatrovateľskej služby vo vašich obciach a mestách. V tom prípade kontaktujte Martina Zbudilu na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. .

Program Európa pre občanov 2014-2020

Streda, 19 marec 2014

V súvislosti s definitívnym schválením a zverejnením komunitárneho programu Európa pre občanov 2014 – 2020 si dovoľujeme Vám dať do pozornosti programovú príručku a priority programu pre rok 2014 o možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít. V prípade záujmu o realizáciu projektov v roku 2014 alebo v prvej polovici roka 2015 je potrebné podať žiadosť už do 4. júna 2014.

Európa pre občanov

Programová príručka

Priority programu na rok 2014

Ako predložiť žiadosť o grant

Pomôcka pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014

Pondelok, 25 november 2013

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo orientačné údaje, ktoré majú slúžiť ako pomôcka pri zostavovaní rozpočtov miest a obcí na rok 2014. Obce môžu pripravovať svoje rozpočty s tým, že konečné znenie východísk rozpočtov obcí a podmienok ich rozpočtového hospodárenia v roku 2014 budú známe až po schválení rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na rok 2014 ako aj novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na schôdzi NR SR, čo sa očakáva na prelome novembra a decembra 2013.

Aktuálne informácie, metodika a možné postupy prípravy rozpočtov samospráv na rok 2014

Program obnovy dediny 2014

Štvrtok, 08 august 2013

Dovoľujeme si vás informovať, že bol vyhlásený nový ročník Programu obnovy dediny. V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola zverejnená rozšírená verzia Špecifikácie činností podpry formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť podpory POD: Program obnovy dediny. V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk až po nadobudnutí účinnosti avizovanej novely zákona a po spustení novej webovej aplikácie v priebehu mesiaca september 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať.

Termín na doručenie žiadostí o podpoiru formnou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31.10.2013.

Informácie pre Program obnovy dediny pre rok 2014 nájdete tu.

Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014

Pozvánka na súčinnostnú poradu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline

Utorok, 07 máj 2013

Na zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi Policajným zborom, resp. Okresným riaditeľstvom PZ v Žilne  a zástupcami obcí v našom regióne, za účelom eliminovania niektorých druhov trestnej činnosti, zvýšenia bezpečnosti občanov žijúcich v  obciach, ale aj riešenie otázok súvisiacich s problematikou dopravy sa uskutoční  pracovné stretnutie dňa 14. mája 2013 o 09.00 hodine v priestoroch konferenčnej sály Mestského úradu v Žiline.

Pozvánka 

    

Zobrazujem 71 - 80 z 141