Hlavná stránka

Rokovanie Rady RZMOHP

Streda, 22 jún 2016

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia na svojom pracovnom rokovaní dňa 13. júna 2016 okrem iného rokovalo  o zabezpečení opatrení správcom vodných tokov na území Horného Považia v oblasti prevencie, povodňovej situácie. Regionálne združenie žiada uvedenú situáciu riešiť prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska na Ministerstve životného prostredia SR, sekcie vôd.

Pôsobnosť SVP, š. p.

Výsledok hospodárenia miest a obcí za rok 2015

Piatok, 13 máj 2016

Hospodárenie miest a obcí za rok 2015 skončilo podľa týchto údajov v prebytku 64,59 mil. euro. Napriek tomu, že nedosiahlo rozpočtové parametre, aj v roku 2015 sa potvrdilo zodpovedné hospodárenie miest a obcí. Hlavným dôvodom odchýlky oproti rozpočtu bola vyššia realizácia investičných programov koncom roka, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte verejnej správy, a na ktoré si mestá a obce buď požičiavali cudzie zdroje alebo zapojili vlastné v priebehu roka – napr. na projekty verejného osvetlenia, financovanie podielu na výstavbe bytov, materských škôl a pod. K ďalším dôvodom vzniknutého rozdielu patrili potreba zvyšovania miezd a odvodov v súlade s kolektívnou zmluvou najmä v školstve, nižšie plnenie kapitálových príjmov z predaja majetku.

V prílohe sú okrem číselných údajov o hospodárení miest a obcí uvedené aj údaje o výške a vývoji dlhu miest a obcí, stave finančných prostriedkov na účtoch miest a obcí, ich finančnej kapacite a  miere samofinancovania, ako aj prepočet dopadov prípadného zavedenia mixu daní v porovnaní so skutočným vývojom. Okrem toho  aj vývoj výnosu dane z príjmov za prvé štyri mesiace roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Hodnotenie výsledkov hospodárenia miest a obcí bolo potvrdené Eurostatom v rámci jeho tzv. jarnej notifikácie, je súčasťou hodnotenia hospodárenia celého okruhu subjektu verejnej správy za rok 2015.

Výsledok hospodárenia miest a obcí za rok 2015  

Usmernenie pre vozidlá Hasičského a záchranného zboru

Štvrtok, 18 február 2016

Usmernenie pre vozidla Hasičského a záchranného zboru  za účelom výpožičky na zabezpečenie plnenia úloh obce (mesta) na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) súvisiacich   so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a na účely vykonávania odbornej prípravy a výcviku členov dobrovoľného hasičského zboru obce vrátane súťaží v hasičskom športe, ktoré sú súčasťou odbornej prípravy.

Usmernenie   

Sídla a biodiverzita

Pondelok, 25 máj 2015
Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a partnermi organizuje vzdelávacie podujatie pre samosprávy s názvom "Sídla a biodiverzita - príležitosť pre obce a mestá" o možnostiach podpory a ochrany biodiverzity v mestách a obciach SR a zároveňzlepšenia ich životného prostredia. Podujatie sa uskutoční v dňoch 16. - 17. júna 2015 v Banskej Bystrici. 
Pozvánka   

26. snem Združenia miest a obcí Slovenska

Pondelok, 04 máj 2015

26. snem ZMOS sa konal v dňoch 28. a 29. apríla 2015 v Bratislavskej Inchebe. Bol to snem, ktorý sa konal po komunálnych voľbách a v súlade so stanovami ZMOS bol snemom, na ktorom sa volil nový predseda ZMOS. Na sneme a voľbách sa zúčastnilo 1 219 delegátov, z toho 99 primátorov a primátoriek  a starostov mestských častí Bratislavy a Košíc a 1 120 starostov a starostiek. Na rokovaní snemu sa zúčastnili najvyšší ústavní činitelia - prezident SR A. Kiska, predseda Národnej Rady SR P. Pellegrini, predseda vlády SR R. Fico, podpredsedovia vlády ako aj ministri, poslanci parlamentu, predstavitelia politických strán, konzulátov, významných inštitúcií a zahraniční hostia z partnerských samosprávnych združení. Na sneme sa zúčastnil aj generálny sekretár celoeurópskeho združenia samospráv (CEMR) Fréderic Vallier.

 

V súlade so stanovami ZMOS sa 28. apríla 2015 na 26. sneme ZMOS uskutočnila voľba predsedu ZMOS z radov starostov členských obcí. 25 regionálnych združení navrhlo na post predsedu ZMOS starostu Štrby Michala Sýkoru a 2 regionálne združenia navrhli starostu obce Píla Radovana Mičuneka. V tajnej voľbe získal Radovan Mičunek 608 hlasov, t.j. 30,22 % a Michal Sýkora 1 404 hlasov, t.j. 69,78 % a stal sa novým predsedom ZMOS na ďalšie štvorročné obdobie. V rámci snemu sa uskutočnilo ocenenie starostov a primátorov za dlhoročnú a aktívnu prácu. Za Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia bol ocenený Mgr. Anton Ďurana, bývalý starosta obce Dolná Tižina.

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“

Pondelok, 04 máj 2015
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15. 05. 2015 na adresu:
 
Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie M. R. Štefánika č. 1
010 01 Žilina
 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
fax: (041) 507 68 09
tel.: 041/ 5076804
 
Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Financie a miestne dane v samospráve

Utorok, 25 november 2014

Ministerstvo financií Slovenskej republiky spracovalo informačnú brožúru Financie a miestne dane v samospráve, ktorou chce širokej verejnosti priblížiť základné informácie o financovaní miestnej územnej samosprávy, miestnych daniach a poplatkoch. Brožúra obsahuje základné informácie, ktoré približujú oblasť financovania miest a obcí, miestne dane a poplatky, o ktorých síce rozhodujú miestne a obecné zastupiteľstvá, ale ich obyvatelia majú príležitosť sa k nim vyjadriť ešte pred ich samotným schválením.

 

Financie a miestne dane

Miestne dane

Utorok, 11 november 2014

NR SR dňa 30. októbra 2014 schválila zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. V novom čl. VII. zákona bol zapracovaný a následne schválený aj poslanecký návrh, ktorým sa novelizuje aj zákon o miestnych daniach. Opätovne sa upravuje maximálna ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) t.j. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy. Oproti pôvodnej úprave v zákone č. 268/2014 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde bolo schválené maximálne 5-násobné zvýšenie sadzby dane za tieto pozemky, môže podľa novej úpravy správca dane túto hranicu zvýšiť najviac na 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov. Podľa § 8 ods. 1. Zákona o miestnych daniach je základná sadzba 0,25 %. Táto úprava by mala byť účinná od 1.12.2014.

Metodické usmernenie   

Občania si zaslúžia slušnú predvolebnú kampaň

Utorok, 04 november 2014

V súvislosti so začiatkom oficiálnej volebnej kampane pred komunálnymi voľbami 2014 vyzývame  všetkých  kandidátov na primátorov, starostov, poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, aby svoj deklarovaný záujem zodpovedne riadiť a spravodlivo rozhodovať preukázali už teraz kultivovaným vedením svojich kampaní.

Výzva

Prezentačné školenie RISSAM.VÝKAZY

Utorok, 21 október 2014

Spoločnosť PosAm pozýva všetkých používateľov systému AZUV na prezentačné školenie zamerané na oboznámenie sa s Rozpočtovým informačným systémom pre samosprávy, modul Výkazy (RISSAM.výkazy).

Cieľom školenia je informovať účastníkov o plánovanom nahradení systému AZUV systémom RISSAM.výkazy a oboznámiť ich s funkcionalitou, používaním a výhodami nového systému.

Školenia sú určené najmä pre aktívnych používateľov systému AZUV, teda zamestnancov obcí / miest a ich podriadených organizácií majúcich na starosti ekonomickú a účtovnú agendu. Vítaní sú však aj primátori, starostovia, či prednostovia mestských a obecných úradov, ako aj vedúci pracovníci organizácií v pôsobnosti mesta, alebo obce.

Celý článok...
Zobrazujem 61 - 70 z 137