Hlavná stránka

Informácia o výsledkoch rokovania zo SPF

Streda, 22 február 2017

Dňa 1.2.2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov ZMOS s vedením Slovenského pozemkového fondu. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky majetkovoprávneho usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve miest a obcí, pozemky neznámych vlastníkov, činnosť SPF a jeho regionálnych pracovísk a vzájomné vzťahy medzi SPF a mestami, obcami.

Výsledky rokovania

Oskar bez bariér 2016

Nedeľa, 06 november 2016

Dňa, 16. novembra 2016 Združenie miest a obcí Slovenska aj v tomto roku vyhlasuje tradičnú a prestížnu súťaž OSKAR BEZ BARIÉR. Doterajšie ročníky boli sprevádzané úspechmi miest a obcí, ktoré neboli len medzi laureátmi a ocenenými, ale treba ich vidieť aj v radoch samospráv, ktoré sa inšpirovali aktivitami v búraní bariér.

Prihláška

Elektronizácia verejnej správy so zavadzaním elektronických služieb

Utorok, 04 október 2016

Od prvého novembra 2016 začína platiť zákon o e-Governmente. Po troch rokoch od nadobudnutia účinnosti prichádzajú pre orgány verejnej správy, vrátane miest a obcí nové povinnosti, ktoré sa týkajú celkovej elektronickej komunikácie. Zákon o e-Governmente vymedzuje potrebné základné skutočnosti súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb. Jeho cieľom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu verejnej moci a to tak, že nebude potrebný osobný alebo listinný kontakt. „V praxi to znamená, že každé úradné podanie, napríklad návrh, oznámenie či úhrada poplatkov, rozhodnutie a jeho doručenie, bude vykonané a doručené len elektronicky.

Prísnejšie postihy za nelegálny odber energií

Pondelok, 11 júl 2016

V súvislosti s novelou Trestného zákona, účinného od 1. júla 2016 platia prísnejšie postihy za nelegálny odber energií. V prílohe prikladáme informáciu od spoločnosti Slovensky plynárenský priemysel, a.s.

Oznam

Rokovanie Rady RZMOHP

Streda, 22 jún 2016

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia na svojom pracovnom rokovaní dňa 13. júna 2016 okrem iného rokovalo  o zabezpečení opatrení správcom vodných tokov na území Horného Považia v oblasti prevencie, povodňovej situácie. Regionálne združenie žiada uvedenú situáciu riešiť prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska na Ministerstve životného prostredia SR, sekcie vôd.

Pôsobnosť SVP, š. p.

Výsledok hospodárenia miest a obcí za rok 2015

Piatok, 13 máj 2016

Hospodárenie miest a obcí za rok 2015 skončilo podľa týchto údajov v prebytku 64,59 mil. euro. Napriek tomu, že nedosiahlo rozpočtové parametre, aj v roku 2015 sa potvrdilo zodpovedné hospodárenie miest a obcí. Hlavným dôvodom odchýlky oproti rozpočtu bola vyššia realizácia investičných programov koncom roka, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte verejnej správy, a na ktoré si mestá a obce buď požičiavali cudzie zdroje alebo zapojili vlastné v priebehu roka – napr. na projekty verejného osvetlenia, financovanie podielu na výstavbe bytov, materských škôl a pod. K ďalším dôvodom vzniknutého rozdielu patrili potreba zvyšovania miezd a odvodov v súlade s kolektívnou zmluvou najmä v školstve, nižšie plnenie kapitálových príjmov z predaja majetku.

V prílohe sú okrem číselných údajov o hospodárení miest a obcí uvedené aj údaje o výške a vývoji dlhu miest a obcí, stave finančných prostriedkov na účtoch miest a obcí, ich finančnej kapacite a  miere samofinancovania, ako aj prepočet dopadov prípadného zavedenia mixu daní v porovnaní so skutočným vývojom. Okrem toho  aj vývoj výnosu dane z príjmov za prvé štyri mesiace roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Hodnotenie výsledkov hospodárenia miest a obcí bolo potvrdené Eurostatom v rámci jeho tzv. jarnej notifikácie, je súčasťou hodnotenia hospodárenia celého okruhu subjektu verejnej správy za rok 2015.

Výsledok hospodárenia miest a obcí za rok 2015  

Usmernenie pre vozidlá Hasičského a záchranného zboru

Štvrtok, 18 február 2016

Usmernenie pre vozidla Hasičského a záchranného zboru  za účelom výpožičky na zabezpečenie plnenia úloh obce (mesta) na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) súvisiacich   so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a na účely vykonávania odbornej prípravy a výcviku členov dobrovoľného hasičského zboru obce vrátane súťaží v hasičskom športe, ktoré sú súčasťou odbornej prípravy.

Usmernenie   

Sídla a biodiverzita

Pondelok, 25 máj 2015
Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a partnermi organizuje vzdelávacie podujatie pre samosprávy s názvom "Sídla a biodiverzita - príležitosť pre obce a mestá" o možnostiach podpory a ochrany biodiverzity v mestách a obciach SR a zároveňzlepšenia ich životného prostredia. Podujatie sa uskutoční v dňoch 16. - 17. júna 2015 v Banskej Bystrici. 
Pozvánka   

26. snem Združenia miest a obcí Slovenska

Pondelok, 04 máj 2015

26. snem ZMOS sa konal v dňoch 28. a 29. apríla 2015 v Bratislavskej Inchebe. Bol to snem, ktorý sa konal po komunálnych voľbách a v súlade so stanovami ZMOS bol snemom, na ktorom sa volil nový predseda ZMOS. Na sneme a voľbách sa zúčastnilo 1 219 delegátov, z toho 99 primátorov a primátoriek  a starostov mestských častí Bratislavy a Košíc a 1 120 starostov a starostiek. Na rokovaní snemu sa zúčastnili najvyšší ústavní činitelia - prezident SR A. Kiska, predseda Národnej Rady SR P. Pellegrini, predseda vlády SR R. Fico, podpredsedovia vlády ako aj ministri, poslanci parlamentu, predstavitelia politických strán, konzulátov, významných inštitúcií a zahraniční hostia z partnerských samosprávnych združení. Na sneme sa zúčastnil aj generálny sekretár celoeurópskeho združenia samospráv (CEMR) Fréderic Vallier.

 

V súlade so stanovami ZMOS sa 28. apríla 2015 na 26. sneme ZMOS uskutočnila voľba predsedu ZMOS z radov starostov členských obcí. 25 regionálnych združení navrhlo na post predsedu ZMOS starostu Štrby Michala Sýkoru a 2 regionálne združenia navrhli starostu obce Píla Radovana Mičuneka. V tajnej voľbe získal Radovan Mičunek 608 hlasov, t.j. 30,22 % a Michal Sýkora 1 404 hlasov, t.j. 69,78 % a stal sa novým predsedom ZMOS na ďalšie štvorročné obdobie. V rámci snemu sa uskutočnilo ocenenie starostov a primátorov za dlhoročnú a aktívnu prácu. Za Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia bol ocenený Mgr. Anton Ďurana, bývalý starosta obce Dolná Tižina.

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“

Pondelok, 04 máj 2015
Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15. 05. 2015 na adresu:
 
Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie M. R. Štefánika č. 1
010 01 Žilina
 
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
fax: (041) 507 68 09
tel.: 041/ 5076804
 
Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika č.1, 010 01 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).
Zobrazujem 61 - 70 z 141