Hlavná stránka

Príručka s názvom Dobrý deň, samospráva

Streda, 16 január 2019

Príručka s názvom Dobrý deň, samospráva je materiál s možnosťou orientácie v zložitom svete samosprávy miest a obcí, ktorý sa stále dynamicky vyvíja a mení. Príručka nenahradí zákony, ani vykonávacie predpisy, ale je vhodným sprievodcom v komunálnej legislatíve. Určite však poskytne najdôležitejšie základné informácie o právnom a ekonomickom prostredí, v ktorom naše mestá a obce pôsobia a v ktorom ich volení predstavitelia prijímajú svoje rozhodnutia.
Príručka je určená každému, kto má záujem o aktívnu účasť na správe miestnych záležitostí - link tu.

Volené orgány nastupujú do nového volebného obdobia

Streda, 02 január 2019

Po ustanovujúcich rokovaniach mestských a obecných zastupiteľstiev volené orgány nastupujú do nového volebného obdobia.
Spracovaný newsletter preto reaguje na prvé kroky nielen vo vzťahu k preberaniu agendy, ale aj k informáciám týkajúcim sa účtov, procesov verejného obstarávania, priebehu správnych konaní, vedeniu obecnej kroniky,

Všetky tieto a ďalšie informácie sú k dispozícii na tomto linku tu.
Spomínaný vzor poverenia starostu (primátora) je tiež k dispozícii vo textovom formáte word na linku tu.

Newsletter č. 7/2018

Streda, 07 november 2018

Newsletter č. 7/2018 pod názvom Komunálne voľby a GDPR nájdete tu .
Návrhy formulárov k spracovaniu osobných údajov - tu.

Uznesenie a priority 29. snemu ZMOS

Piatok, 08 jún 2018

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti uznesenie a priority 29. snemu ZMOS - tu.

Komunálny spravodajca z 29.snemu ZMOS

Utorok, 29 máj 2018

Prečítajte si Komunálny spravodajca z 29. znemu ZMOS. Nájdete ho tu.

Metodické príručky k ochrane osobných údajov na podmienky samosprávy

Pondelok, 14 máj 2018

V súvislosti s novým zákonom o ochrane osobných údajov vypracoval Úrad na ochranu osobných údajov pre ZMOS metodické príručky k ochrane osobných údajov na podmienky samosprávy.

ZMOS - nová legislatíva: tu
Krátky sprievodca pre mestá a obce: tu
Metodické usmernenie č. 1/2018 Inštitút zodpovednej osoby v podmienkach obcí a miest: tu

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že ochrana údajov v rámci informačného systému DCOM je zabezpečovaná Združením DEUS v rámci rozšírených zmluvných podmienok bezplatne.
Bližšie informácie získate tu

Úrad na ochranu osobných údajov zároveň vytvoril osobitnú rubriku na svojej web stránke.
Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z. z. nájdete tu.

Revízie detských ihrísk

Pondelok, 30 apríl 2018

Minimálne požiadavky na detské ihriská sú stanovené:
• slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými technickými normami (napríklad STN EN 1176 a STN EN 1177),
• zákonmi Slovenskej republiky (napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení),
• nariadeniami vlády SR (napríklad nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia,
• vyhláškami, hygienickými normami a technickými požiadavkami na bezpečnosť športovísk a priestorov poskytujúcich vzdelávanie mimo školy.

 

Celý článok...

Pracovná cesta v Slovinsku (Lendava a Maribor)

Piatok, 20 apríl 2018

V dňoch 17. až 19. apríla 2018 sa členovia Regionálneho združenia zúčastnili pracovnej cesty v Slovinsku, v meste Lendava a Maribor. Cieľom pracovnej cesty bolo výmena skúsenosti z oblasti samosprávy, príklady dobrej praxe, rozvoj cestovného ruchu a súčasná krajinná tvorba.

Celý článok...

Odborný seminár novele zákona o sociálnych službách

Piatok, 20 apríl 2018

Dňa, 25. apríla 2018 (streda) sa uskutoční odborný seminár venovaný novele zákona o sociálnych službách, najmä z pohľadu ich financovania a tvorby komunitných plánov rozvoja sociálnych služieb, ako aj so zmenami v zákone o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele z pohľadu miest a obcí. Oficiálnu pozvánku s návratkou nájdete tu.

Stanovisko Slovenského pozemkového fondu

Streda, 21 február 2018

Stanovisko SPF (Slovenského pozemkového fondu) k zámene pozemkov medzi obcou a SPF za účelom využitia na rozvojové projekty nájdete tu.

Zobrazujem 41 - 50 z 137