Hlavná stránka

Aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom COVID-19 (08.04.2020)

Streda, 08 apríl 2020

Národná rada Slovenskej republiky včera večer schválila novelu zákona o obecnom zriadení podľa ktorej bude možné  počas mimoriadnej situácie realizovať rokovania zastupiteľstiev viacerými formami, aj videokonferenciou a per rollam. Trojtýždňová aktivita ZMOS bola vecou kompromisov naprieč politickým spektrom. Viac  tu.

Usmernenie ministerstva školstva. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo „Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“, ktoré je k dispozícii tu.

Kancelária ZMOS si dovoľuje upozorniť na metodický portál www.ucimenadialku.sk, na ktorom môžete nájsť podporné materiály na dištančné vyučovanie žiakov Základných umeleckých škôl. Viac nájdete tu.

Počas mimoriadnej situácie sa stretávame s tým, že dezinfekcia je nedostatkovým artiklom. V primeranom rozsahu a a správne použitá však bude ešte dlho nevyhnutnosťou nielen v úradoch, ale aj vo všetkých zariadeniach samosprávy. Chceme Vás priebežne informovať o ponukách, ktoré sme obdržali a overili v zariadeniach sociálnych služieb. Vnímajte to prosím ako sprostredkovanie informácie a za predpokladu, že poznáte výhodnejšiu ponuku, prosím spätne nás kontaktujte, aby sme ju následne mohli sprostredkovať pre ostatné samosprávy. V súvislosti s potrebou prevencie je informácia k ponuke dezinfekčných prostriedkov tu a informácia k dezinfekčnému prostriedku so všetkými relevantnými dokumentami je k dispozícii  tu

Aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom COVID-19 II.

Utorok, 07 apríl 2020

Komentár k novelizácii Zákonníka práce vypracoval prof. Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. Spomínaný komentár je k dispozícii tu.

Obce a zamestnávanie občanov v rámci opatrení aktívnych opatrení trhu práce – v nadväznosti na dopad opatrení súvisiacich so zabránením šírenia ochorenia COVID 19, informácia je k dispozícii tu.

Sociálne služby sú pre samosprávy veľkým balíkom povinností. Viac v rozhovore pre televíziu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky prezradila predsedníčka sociálnej sekcie Rady ZMOS a starostka obce Janova Lehota Božena Kováčová. Rozhovor je k dispozícii tu.

Portál kariera.sk ponúka členom ZMOS bezplatnú inzerciu. Všetci členovia ZMOSu dostanú bezplatne 6 inzerátov na brigádnické pozície. Viac nájdete tu.

Usmernenie MŠVVaŠ SR.
Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Viac informácií nájdete tu.

Aktuálne informácie v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Pondelok, 06 apríl 2020

Komentár k aktuálnej legislatíve vo finančnej oblasti vypracoval Ladislav Adamovič, riaditeľ sekcie ekonomiky Kancelárie ZMOS, je k dispozícii tu

Opatrenie ÚVZ SR o poskytovaní stravovania školskými stravovacími zariadeniam. UVZ SR vydal zákaz prevádzky zariadení pre deti a mládež, vrátane zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku, okrem zariadení školského stravovania s účinnosťou od 3. 4. 2020 tak, že je možná (na základe individuálneho  rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti prostredníctvom zariadení školského stravovania za dodržania presne stanovených podmienok. Viac nájdete tu

Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách. Vláda SR schválila dňom 2. apríla 2020 Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách nájdete tu

Návrh EK: Investičná iniciatíva plus (CRII+). Informáciu k zmenám v eurofondoch nájdete tu

Prvá finančná pomoc obciam už odišla. Informáciu o podpore malých obcí na základe spolupráce Nadácie TA3 a Združenia miest a obcí Slovenska nájdete tu

Odporúčanie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre dodávateľov pitnej vody nájdete tu

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii tu

Ekonomické opatrenia EÚ počas pandémie. Európska komisia v posledných týždňoch promptne zareagovala na mimoriadnu situáciu mnohými iniciatívami a opatrenia ako napríklad vytvorením finančných stimulov a zavedením oficiálnych virtuálnych stretnutí, ktoré urýchlili prijímanie nevyhnutných rozhodnutí. Taktiež niekoľko prijatých opatrení smerom k miestnym a regionálnym samosprávam. Viac informácií je k dispozícii tu.

Učíme na diaľku. Mestá a obce ako zriaďovatelia, školy a školské zariadenia, rodičia a starí rodičia nájdu bližšie informácie k problematike materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, a školských zariadení na adrese, ktorú zriadilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nájdete tu.

Podnety na riešenie problémov vzniknutých v súvislosti s pandémiou Coronavíru v regionálnom školstve v pôsobnosti miest a obcí. Námety na riešenie problémov spojených s dnešnou pandemickou krízovou situáciou v školstve. Podnety vznikli na základe podnetov z praxe od našich členských miest a obcí. V záujme spoločného zvládnutia situácie a zabezpečenia činnosti aj po odznení pandémie predkladáme tieto podnety na riešenie. Viac tu.

Právne stanovisko v oblasti regionálneho školstva. Na základe mnohých otázok týkajúcich sa výkladu a uplatňovania vybraných pracovnoprávnych inštitútov (výkon práce podľa §52 ods. 5 Zákonníka práce tzv. home office, dovolenka, prekážky v práci, stravovanie) počas trvania osobitného režimu preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 vydávame z účelom zjednotenia správnej aplikácie predmetných inštitútov nasledovné stanovisko. Viac tu. Zároveň zdôrazňujeme, že ide o informáciu odborového zväzu a ZMOS sa posielal niektoré pracovnoprávne aspekty minulý týždeň s tým, že v tomto období budeme tejto téme venovať prioritnú pozornosť na základe spolupráce s expertmi v tejto oblasti, s ktorými sme sa počas víkendu dohodli na spolupráci.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii tu.

Sociálne služby POZOR! S účinnosťou od 28. marca 2020 platí zákaz uplatňovania práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020. Viac nájdete tu.

Odporúčanie na zvládnutie krízových situáciu pre poskytovateľov sociálnych služieb a tvorbu krízových plánov. Odporúčania sa týkajú  oblasti obmedzovania slobody klientov v zariadeniach sociálnych služieb a návrhov tém do krízových plánov zariadení.Spracovateľom odporúčaní sú odborníci s organizácií: Fórum pre ľudské práva, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, nadácia SOCIA, SocioFórum a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Viac nájdete tu.

Zároveň chceme informovať, že vďaka zastúpeniu ZMOS v Ústrednom krízovom štábe môžeme omnoho účinnejšie presadzovať naše podnety a priame skúsenosti z aplikačnej praxe, čo sme doposiaľ intenzívne robili hlavne formou listou a emailovou komunikáciou. Z médií veľmi dobre viete, ktoré téme sme riešili, kde sme apelovali a čo sme požadovali. Časť z toho sa nám podarila a priebežne budeme informovať o každom ďalšom dosiahnutom výsledku. Združenie miest a obcí Slovenska v Ústrednom krízovom štábe zastupuje predseda ZMOS Branislav Tréger. Jeho zástupcom je prvý podpredseda Radomír Brtáň. 

ZMOS ponúkol súčinnosť v informovaní o ochorení COVID-19

Piatok, 13 marec 2020

VV súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 ZMOS zriadil špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie COVID-19 (Corona), na ktorej budú priebežne publikovane aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.

Na web stránke nájdete Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí, Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí, preventívne opatrenia ústredného krízového štábu, usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, informácie z prostredia Sociálnej poisťovne a ďalšie informácie úradu verejného zdravotníctva. 

Informácie sú k dispozícii na tomto linku - tu

Na úrady si už nemusíte nosiť ...

Pondelok, 09 marec 2020

V zmysle zákona č. 221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. 

V rámci dôsledného dodržiavania zákona proti byrokracii a informovania občanov Slovenskej republiky vytvoril Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu pre tento účel vizuálnu prezentáciu vo forme plagátu tu, v ktorom sú uvedené všetky potvrdenia a výpisy, ktoré občania a podnikatelia nie sú povinní predkladať Orgánu verejnej moci.

Newsletter č. 19/2019

Pondelok, 09 marec 2020
Newsletter č. 19/2019 pod názvom ZMOS v prehľade aktivít roku 2019 nájdete tu

Realizácia projektu „Spoznajme kultúrne a prírodné dedičstvo“

Utorok, 10 september 2019

Realizácia projektu „Spoznajme kultúrne a prírodné dedičstvo“ (číslo projektu: SK/FMP/6c/01/023) realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika má spoločenský dopad, čo je založené na partnerstve česko-slovenskej spolupráce.

Projektom sa posilnila česko-slovenská spolupráca a to v oblasti ochrany, využívania a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva. Realizáciou projektu sa vytvoril nový priestor na realizáciu aktivít a podujatí pre obyvateľov cezhraničného územia.

Celý článok...

Newsletter č. 18/2019

Piatok, 21 jún 2019
Newsletter č. 18/2019 pod názvom Riadenie parkovania v mestách a obciach nájdete tu
Riadenie parkovania v mestách a obciach - príloha - tu

30. snem Združenia miest a obcí Slovenska

Pondelok, 27 máj 2019

V dňoch 22. a 23. mája 2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Delegáti dvojdňového snemu ZMOS sa venovali prioritám pre nadchádzajúce obdobie, okrem iného jednohlasne schválili prioritné aktivity, ktoré bude ZMOS presadzovať v rámci svojej činnosti a aktivít. Za predsedu organizácie bol zvolený Branislav Tréger, primátor mesta Liptovský Hrádok.

Naše združenie na 30. sneme ZMOS reprezentovali: Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina, Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce Dolná Tižina, Mgr. Karina Holešová, starostka obce Hlboké nad Váhom, Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce Súľov Hradná, Ing. Anton Pláňavský, starosta obce Petrovice, Ing. Jozef Hruštinec, starosta obce Kolárovice, Ing. Martin Šimún, starosta obce Hvozdnica, PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce Kotešová, Ing. Jozef Mičieta, starosta obce Veľké Rovne, Ing. Peter Zelník, starosta obce Dolný Hričov, Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce Horný Hričov, Mgr. Roman Lisický, starosta obce Svederník, Anton Štefko, starosta obce Lutiše, PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza, Ing. Viliam Mrázik, starosta obce Teplička nad Váhom, Jozef Dávidik, starosta obce Terchová, Ing. Jozef Papán, starosta obce Stráňavy, Ladislav Čička, starosta obce Jablonové, Juraj Drdák, starosta obce Bitarová, Ervín Schmieger, starosta obce Ovčiarsko.

Celý článok...

Pracovná cesta v severnom a južnom Burgenlande

Piatok, 19 apríl 2019

V dňoch 15. až 17. apríla 2019 sa členovia Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia zúčastnili pracovnej cesty v severnom a južnom Burgenlande. Cieľom pracovnej cesty bola výmena skúsenosti v oblasti samosprávy, príklady dobrej praxe, rozvoj cestovného ruchu a súčasná krajinná tvorba.

V rámci programu sa zúčastnili odbornej prednášky s p. Stefanom Schindlerom, obchodným riaditeľ Združenia Neusiedlersee Tourismus, ktorý predstavil vývoj v oblasti cestovného ruchu, marketingu, pobytovú taxu, získanie a využitie karty „Neusiedler See Card“ a takmer neobmedzené možnosti športových a oddychových aktivít na Neziderskom jazere.

Celý článok...
Zobrazujem 31 - 40 z 137