Hlavná stránka

Program Európa pre občanov 2014-2020

Streda, 19 marec 2014

V súvislosti s definitívnym schválením a zverejnením komunitárneho programu Európa pre občanov 2014 – 2020 si dovoľujeme Vám dať do pozornosti programovú príručku a priority programu pre rok 2014 o možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít. V prípade záujmu o realizáciu projektov v roku 2014 alebo v prvej polovici roka 2015 je potrebné podať žiadosť už do 4. júna 2014.

Európa pre občanov

Programová príručka

Priority programu na rok 2014

Ako predložiť žiadosť o grant

Pomôcka pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014

Pondelok, 25 november 2013

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo orientačné údaje, ktoré majú slúžiť ako pomôcka pri zostavovaní rozpočtov miest a obcí na rok 2014. Obce môžu pripravovať svoje rozpočty s tým, že konečné znenie východísk rozpočtov obcí a podmienok ich rozpočtového hospodárenia v roku 2014 budú známe až po schválení rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na rok 2014 ako aj novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na schôdzi NR SR, čo sa očakáva na prelome novembra a decembra 2013.

Aktuálne informácie, metodika a možné postupy prípravy rozpočtov samospráv na rok 2014

Program obnovy dediny 2014

Štvrtok, 08 august 2013

Dovoľujeme si vás informovať, že bol vyhlásený nový ročník Programu obnovy dediny. V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola zverejnená rozšírená verzia Špecifikácie činností podpry formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť podpory POD: Program obnovy dediny. V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk až po nadobudnutí účinnosti avizovanej novely zákona a po spustení novej webovej aplikácie v priebehu mesiaca september 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať.

Termín na doručenie žiadostí o podpoiru formnou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31.10.2013.

Informácie pre Program obnovy dediny pre rok 2014 nájdete tu.

Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014

Pozvánka na súčinnostnú poradu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline

Utorok, 07 máj 2013

Na zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi Policajným zborom, resp. Okresným riaditeľstvom PZ v Žilne  a zástupcami obcí v našom regióne, za účelom eliminovania niektorých druhov trestnej činnosti, zvýšenia bezpečnosti občanov žijúcich v  obciach, ale aj riešenie otázok súvisiacich s problematikou dopravy sa uskutoční  pracovné stretnutie dňa 14. mája 2013 o 09.00 hodine v priestoroch konferenčnej sály Mestského úradu v Žiline.

Pozvánka 

    

Sociálne služby v podmienkach miest a obcí

Pondelok, 22 apríl 2013

Dňa 17. apríla 2013 sa konala  v Michalovciach za účasti viac ako 130 účastníkov - primátorov, starostov a hostí z MPSVaR SR, vedúcich sociálnych odborov a riaditeľov sociálnych zariadení konferencia „ Sociálne služby v podmienkach miest a obcí“.
Program konferencie bol zameraný  pre riešenie  otázky   pôsobenia obcí a miest v sociálnej oblasti - poskytovanie sociálnych služieb podieľanie sa na riešení hmotnej núdze, sociálno - právnej ochrane a kuratele, vytváranie podmienok pre rozvoj zamestnanosti, aktivovanie ľudí k práci, riešenie inklúzie a stále sa prehlbujúcich problémov v oblastiach s marginalizovanými komunitami.

Pôsobenie ZMOS v sociálnej oblasti – prezentácia predsedu ZMOS J. Dvonča
Súčasná  situácia  v riadení, zabezpečovaní   sociálnych služieb z pohľadu miest, obcí a VÚC
Sociálne služby v podmienkach miest a obcí programová konferencia ZMOS

Súťaž Dedina roka 2013

Utorok, 16 apríl 2013
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie miest a obcí Slovenska  vyhlasujú 7. ročník celoslovenskej súťaže Dedina roka 2013. Bližšie informácie pre súťaž nájdete na linku:

http://www.obnovadediny.sk/sa-dedina-roka/dedina-roka-2013 . Termín uzávierky prihlášok je 30. apríla 2013. Víťazná obec bude odmenená podľa pravidiel súťaže. Internetové hlasovanie o „naj“ obec bude prebiehať od 6. mája do 31. augusta 2013 na webovej stránke www.e-obce.sk

Celý článok...

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Utorok, 15 január 2013

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ako aj ďalšie odborno - metodické usmernenia nájdete na nasledovnej stránke: www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/  

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Usmernenie k povinnej školskej dochádzke

Utorok, 15 január 2013

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečeniu plnenia povinnej školskej dochádzky, aby sa predišlo zbytočným problémom v evidencií žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Usmernenie k povinnej školskej dochádzke

Stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k štrajku pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Pondelok, 26 november 2012
ZMOS, rešpektujúc právo zamestnanca na štrajk, neprijímalo žiadne rozhodnutia v súvislosti s vyhláseným štrajkom pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 26. novembra 2012. Mestá a obce sa zaviazali v memorande s vládou SR konsolidovať a šetriť aj v mzdovej oblasti.


Celý článok...

Pomôcka pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013

Piatok, 16 november 2012

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo orientačné  údaje, ktoré majú slúžiť ako pomôcka pri zostavovaní rozpočtov miest a obcí na rok 2013. Orientačné prepočty jednotkových koeficientov,  slúžia ako podklad pre stanovenie výšky dotácie pre školské zariadenia na rok 2013. Koeficienty sú napočítané v dvoch alternatívach. Prvá vychádza z predpokladaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte verejnej správy na rok 2013 , druhá (konzervatívnejšia) z výšky očakávanej skutočnosti výnosu dane z príjmov fyzických osôb k 31.12.2012.

Dotácie pre obec rok 2013

Príprava rozpočtov samosprávy na rok 2013

Zobrazujem 31 - 40 z 95