Hlavná stránka

Aktuálne výzvy

Pondelok, 03 august 2009
Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vśs informovať, že MZP SR zverejnilo dňa 17.7.2009 aktualizovaný harmonogram výziev v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Celý článok...

Aktualizovaná prognóza výnosu DPFO na rok 2009

Streda, 08 júl 2009
Dovoľujem si Vás upozorniť, že na internetovej stránke Ministerstva financií SR je už zverejnený aktualizovaný rozpis prognózy výnosu dane z príjmov FO na rok 2009 pre jednotlivé mestá a obce spracovaný na základe aktualizovaného dopadu finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenskej republiky .

Celý článok...

Ako napredovať pri budovaní eGovernmentu v samosprávach – Capgemini

Štvrtok, 02 júl 2009

Samosprávy v súčasnosti stoja pred viacerými výzvami. Mestá a obce musia zabezpečovať správu agendy uloženú legislatívou a zároveň pripravujú nové rozvojové projekty. To všetko kladie nároky na ich rozpočty, ktoré sú pod čoraz väčším tlakom. V súčasnom období sa často hovorí o budovaní eGovernmentu, pričom mnohokrát nie je vôbec jasné, čo je jeho obsahom. Pre primátorov a starostov je ťažké predstaviť si aké prínosy prináša tento nový prístup. Spoločnosť Capgemini pripravuje pre Ministerstvo financií SR štúdiu uskutočniteľnosti pre rozvoj eGovernmentu na úrovni samosprávy, ktorá má ambíciu vysvetliť eGovernment a jeho prínosy pre VÚC a obce, ako aj navrhnúť spôsob jeho efektívneho budovania.

Celý článok...

Nové dokumenty

Streda, 24 jún 2009

Do sekcie oznamy pribudli ďalšie dôležité dokumenty: 

1./ Sociálny podnik v  podmienkach obce v súlade s podmienkami  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

2./ Správa o vývoji zakladania obecných sociálnych podnikov

Nové dokumenty

Štvrtok, 26 marec 2009

Upozorňujeme na nové dokumenty, ktoré boli uverejnené na stránkach www.zmoshp.sk. Všetky nájdete v kategórii oznamy.
Sociálny podnik v obci s podmienkami zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Výška a dľžka poskytovania FP v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Uverejňujeme ďalšie dokumenty

Streda, 18 marec 2009

Do sekcie oznamy pribudli ďalšie dôležité dokumenty:

Vysporiadanie pozemkov
Finančné možnosti MVF
Zákon o majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Regionálneho operačného programu
Dopady  krízy na obce - marec, MF SR
Stavebný zákon - návrh

Oznamy

Nové dokumenty

Utorok, 03 marec 2009

Upozorňujeme na nové dokumenty, ktoré boli uverejnené na stránkach www.zmoshp.sk. Všetky nájdete v kategórii oznamy.

Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy 
Aktualizácia odhadu výnosu dane z príjmov FO (bez sankcií)
Vývoj príjmov obcí z výnosu dane z príjmov FO
Východiskové parametre rozpočtov obcí na rok 2009
Aktuálna situácia v sociálnej oblasti
Navrhované zmeny- zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Koncepcia komunálnej reformy modernizácie územnej samosprávy v SR

Oznamy

Zmena v súvislosti so zverejnením výziev Programu rozvoja vidieka 2007-2013

Sobota, 07 február 2009
Dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu v súvislosti so zverejnením výziev Programu rozvoja vidieka 2007-2013, ktoré sa týkajú obcí - Opatrenie 3.4.1 "Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo" a Opatrenie 3.4.2 "Obnova a rozvoj obcí". Zmena sa týka dokladovania členstva žiadateľa v združeniach.

Celý článok...

Tlačová správa Žilinského samosprávneho kraja

Sobota, 24 január 2009
Žilina 19. január 2009

Žilinský samosprávny kraj vyhlasuje rovnako ako v predchádzajúcom roku výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci Grantového systému ŽSK pre oblasť kultúry. Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby i fyzické osoby, najmä kultúrne organizácie, občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, školy, obce a mestá, ale i podnikateľské subjekty sídliace na území Žilinského kraja, ktoré predložia svoj projekt na predpísanom formulári do 31. januára 2009 (http://www.regionzilina.sk/files/odbory/kultura/rok-2008/Grantovy-formular-2009.doc ).

Celý článok...

Vyhlásenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja k dopravnej infraštruktúre

Sobota, 10 január 2009
Oceňujem všetky kroky súčasnej vlády vedúce k výstavbe cestnej siete a hlavne nadradenej diaľničnej siete, pretože po ôsmych rokoch stagnovania a prešľapovania minulej vlády vo výstavbe diaľnic máme dnes pred nami reálne kroky - prijatie novely o nadradenej infraštruktúre, ktorá umožní urýchliť stavebnú prípravu, reálne rozbehnutie tzv. PPP projektov.

Celý článok...
Zobrazujem 131 - 140 z 141