Hlavná stránka

Interný pokyn generálneho riaditeľa č. 11/2009

Pondelok, 09 november 2009

Interný pokyn generálneho riaditeľa č. 11/2009 o postupe základných organizačných útvarov Slovenského pozemkového fondu pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo vyššie územné celky podľa osobitných predpisov.

Dňom 1. júla 2009 nadobudli účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky       č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (články  I až III ), ktorými sa upravuje usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo  vyššie územné celky podľa osobitných predpisov[1]) vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

Účelom tohto interného pokynu je zjednotiť postup základných organizačných útvarov Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“ alebo „fond“) pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k neusporiadaným pozemkom pod stavbami podľa osobitných predpisov[2]), vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň, ak prešli do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu[3]). 

Celý článok...

Probudli nové dokumenty v sekcii Oznamy a iné

Pondelok, 09 november 2009

-KM list ZMOS

-Monitoring dotaznik-obec-III.Q

-Sprievodny list k III. monitoringu soc.sluzieb 743-predsedom RZ 

Aktuálne výzvy

Utorok, 08 september 2009
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci organ pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dna 21. augusta 2009 výzvu pre:

Operačný ciel 1.1 a 1.2 - Prioritnej osi 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. 

Celý článok...
Zobrazujem 121 - 130 z 141