Hlavná stránka

Interný pokyn generálneho riaditeľa č. 11/2009

Pondelok, 09 november 2009

Interný pokyn generálneho riaditeľa č. 11/2009 o postupe základných organizačných útvarov Slovenského pozemkového fondu pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo vyššie územné celky podľa osobitných predpisov.

Dňom 1. júla 2009 nadobudli účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky       č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (články  I až III ), ktorými sa upravuje usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo  vyššie územné celky podľa osobitných predpisov[1]) vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

Účelom tohto interného pokynu je zjednotiť postup základných organizačných útvarov Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“ alebo „fond“) pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k neusporiadaným pozemkom pod stavbami podľa osobitných predpisov[2]), vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň, ak prešli do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu[3]). 

Celý článok...

Probudli nové dokumenty v sekcii Oznamy a iné

Pondelok, 09 november 2009

-KM list ZMOS

-Monitoring dotaznik-obec-III.Q

-Sprievodny list k III. monitoringu soc.sluzieb 743-predsedom RZ 

Aktuálne výzvy

Utorok, 08 september 2009
Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci organ pre Operačný program Životné prostredie vyhlásilo dna 21. augusta 2009 výzvu pre:

Operačný ciel 1.1 a 1.2 - Prioritnej osi 1 - Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. 

Celý článok...

Aktuálne výzvy

Pondelok, 03 august 2009
Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vśs informovať, že MZP SR zverejnilo dňa 17.7.2009 aktualizovaný harmonogram výziev v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Celý článok...

Aktualizovaná prognóza výnosu DPFO na rok 2009

Streda, 08 júl 2009
Dovoľujem si Vás upozorniť, že na internetovej stránke Ministerstva financií SR je už zverejnený aktualizovaný rozpis prognózy výnosu dane z príjmov FO na rok 2009 pre jednotlivé mestá a obce spracovaný na základe aktualizovaného dopadu finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenskej republiky .

Celý článok...

Ako napredovať pri budovaní eGovernmentu v samosprávach – Capgemini

Štvrtok, 02 júl 2009

Samosprávy v súčasnosti stoja pred viacerými výzvami. Mestá a obce musia zabezpečovať správu agendy uloženú legislatívou a zároveň pripravujú nové rozvojové projekty. To všetko kladie nároky na ich rozpočty, ktoré sú pod čoraz väčším tlakom. V súčasnom období sa často hovorí o budovaní eGovernmentu, pričom mnohokrát nie je vôbec jasné, čo je jeho obsahom. Pre primátorov a starostov je ťažké predstaviť si aké prínosy prináša tento nový prístup. Spoločnosť Capgemini pripravuje pre Ministerstvo financií SR štúdiu uskutočniteľnosti pre rozvoj eGovernmentu na úrovni samosprávy, ktorá má ambíciu vysvetliť eGovernment a jeho prínosy pre VÚC a obce, ako aj navrhnúť spôsob jeho efektívneho budovania.

Celý článok...

Nové dokumenty

Streda, 24 jún 2009

Do sekcie oznamy pribudli ďalšie dôležité dokumenty: 

1./ Sociálny podnik v  podmienkach obce v súlade s podmienkami  zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

2./ Správa o vývoji zakladania obecných sociálnych podnikov
Zobrazujem 121 - 130 z 137