Hlavná stránka

Voľby v Regionálnom združení miest a obcí Horného Považia

Štvrtok, 27 január 2011

Na zasadnutí snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia sa konali voľby do orgánov združenia.

 Za  predsedu  Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia bol zvolený Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina. Podpredsedom združenia je Marian Sliviak, starosta obce  Lietavská Lúčka, do Kontrolnej a revíznej komisie členovia združenia  zvolili Ing. Danu Veveričíkovú, starostku Dlhé Pole, Vieru  Hvizdákovú, starostku Paština Závada a Mgr. Antona Ďuranu, starostu obce Dolná Tižina.

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia od svojho vzniku  v roku 1991 obhajuje  zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne sa podieľa na rozvoji  ich samosprávnych funkcií, koordinuje postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh a navrhuje riešenia medzi samosprávnymi a územnými orgánmi.

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP prostredníctvom OPŽP

Utorok, 18 január 2011

Vážení členovia RZMOHP

Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo harmonogram výziev ma predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ  prostredníctvom OPŽP pre rok 2011, ktorý nájdete na: 

http://www.opzp.sk/na-stiahnutie/harmonogram-vyziev2011/harmonogram-vyziev-op-zp-na-2011.doc

Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že v súčasnosti je otvorená výzva na podávanie projektových žiadostí v rámci operačného cieľa 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a operačného cieľa 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ, ktorá má uzávierku 4.3.2011.

  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Pondelok, 17 január 2011

V prílohe nájdete informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční na území Slovenskej republiky v máji 2011.  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 

Prognóza výnosu dane z príjmov FO na rok 2011

Pondelok, 17 január 2011

Vláda Slovenskej republiky nerešpektovala ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a bez dohody so Združením miest a obcí Slovenska schválila uznesením č. 897/2010 zo dňa 15. decembra 2010 zmenu nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Celý článok...

Komunálne voľby 2010

Streda, 08 december 2010

  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  zvolených funkcionárov miestnej územnej samosprávy 

Podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona NR SR č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon“) sú všetci verejní činitelia, ktorí spadajú pod jeho osobnú pôsobnosť, povinní podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie (v našom prípade od zloženia zákonom stanoveného sľubu), písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok.  

Celý článok...

Programové vyhlásenie vlády SR

Sobota, 18 september 2010

Vážení členovia Rady ZMOS,

ako podklad na rokovanie Rady ZMOS k bodu 6. Programové vyhlásenie vlády SR vo väzbe na miestnu územnú samosprávu, vám zasielam text PVV v Pdf formáte so žlto vyznačenými pasážami, ktoré majú súvis s miestnou územnou samosprávou. 

Programové vyhlásenie vlády 

Informácia z rokovania Rady ZMOS

Štvrtok, 14 október 2010

 

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

z poverenia pána predsedu Michala Sýkoru Vám oznamujem, že Rada ZMOS na svojom rokovaní 5. októbra 2010 odsúhlasila postup vyjednávania zástupcov ZMOS s predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou a akceptovala návrh vlády SR dofinancovať výpadok dane z príjmov FO v roku 2010 pre mestá a obce vo výške 39,5mil. €.

Celý článok...

Stanovisko k návrhu zákona o miestnych daniach

Utorok, 28 september 2010

Stanovisko ZMOS-u k návrhu zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Stanovisko k návrhu zákona o miestnych daniach 

Návrh zákon, ktorým sa mení zákon o miestnych daniach

Utorok, 28 september 2010

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Návrh zákon, ktorým sa mení zákon o miestnych daniach 

Rozpočtový a informačný systém pre samosprávu

Nedeľa, 26 september 2010

List od predstaviteľov MF SR a ZMOS-u 

Informácia o "Rozpočtovom a informačnom systéme pre samosprávu (RIS.SAM)".

Zobrazujem 101 - 110 z 137