Komuniké zo 14. zasadnutia Rady ZMOS

Pondelok, 09 november 2009

 

 

 

 

ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA

BEZRUČOVA 9,

811 09 BRATISLAVA 

Komuniké zo 14. zasadnutia Rady ZMOS

 

Bratislava 13. októbra 2009 – Rada Združenia miest a obcí Slovenska na svojom 14. zasadnutí v Bratislave, rokovala o návrhu zákona o štátnom rozpočte SR na rok 2010 a rozpočtov verejnej správy na roky 2010 – 2012. Predložené boli návrhy na  riešenie nepriaznivej finančnej situácie a návrhy na konsolidáciu rozpočtov miest a obcí v roku  2009 a v roku 2010. V snahe predísť destabilizácii financovania miest a obcí, žiada ZMOS o urýchlené prijatie plošných kompenzácií výpadku daňových príjmov v rokoch 2009 a 2010. Daňové príjmy miest a obcí výrazne klesajú a predložený návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 nepočíta so žiadnymi legislatívnymi opatreniami na ich stabilizáciu.

Rada ZMOS akceptovala  návrh, ktorý predložil štátny tajomník Ministerstva financií SR Peter Kažimír  na dofinancovanie  rozpočtov miest a obcí  v roku 2009 vo výške 70  mil. eur  (2,1 mld. Sk).  ZMOS žiada, aby boli financie poukázané mestám a obciam do konca novembra 2009.

Rada ZMOS prijala stanovisko v ktorom žiada vládu SR a NR SR o iniciovanie a schválenie nasledovných požiadaviek:

Pri schvaľovaní zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 a rozpočtu verejnej správy na roky 2010 – 2012 ZMOS žiada vyčleniť v štátnom rozpočte na rok 2010 osobitné finančné prostriedky pre obce na kompenzáciu dopadu legislatívnych zmien zodpovedajúce zvýšeniu nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzických osôb a zvýšeniu zamestnávateľskej prémie v sume 153,96 mil. eur  (4,6 mld. Sk), alebo pripraviť a prijať také legislatívne opatrenia, ktoré zvýšia navrhovaný podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb v roku 2010 na úroveň pred prijatím rozhodnutia o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov fyzických osôb. Medzi nich patria napríklad: zachovanie výšky nezdaniteľného základu dane z príjmov fyzických osôb pre účely výpočtu dane na úrovni roku 2009, zmena zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov fyzických osôb s účinnosťou od 1. 1. 2010 tak, že podiel miest a obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb bude 75 % oproti súčasným 70,3 % a podiel VÚC na výnose dane z príjmov fyzických osôb bude 25 % namiesto súčasných 23,5 %. Medzi ďalšie požiadavky patrí vyčlenenie účelových finančných prostriedkov v objeme 10,2 mil. eur ( 307,3 mil. Sk) na refundáciu DPH obciam v programe rozvoja vidieka a 238 tis. eur (7,17 mil. Sk) na financovanie úloh podľa zákona č.66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

 

Rada ZMOS vyzvala  politické strany pôsobiace v NR SR, aby prijali verejné politické rozhodnutie o prístupe k žiadosti ZMOS na riešenie dopadov finančnej a hospodárskej krízy na rozpočet samosprávy v roku 2010. K návrhu stavebného zákona  schválila Rada ZMOS stanovisko pre záverečné rokovania o podobe návrhu nového stavebného zákona, s nesúhlasným postojom k zavedeniu inštitútu audítora stavby. V návrhu novely zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách žiada Rada ZMOS zosúladiť rozdelenie pôsobností v sociálnych službách s ustanoveniami zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky a s podmienkami financovania prijatými vo fiškálnej decentralizácii v roku 2004. Ďalej žiada,  nemeniť v § 8 zákona o sociálnych službách súčasné legislatívne podmienky umiestňovania odkázaných osôb do zariadení sociálnych služieb. Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  požiadala Rada ZMOS o záväzné stanovisko k mechanizmu refundácie nákladov vyplývajúcich z monitorovania finančných dopadov zákona o sociálnych službách, spolu s určením termínu na refundáciu nákladov v roku 2009 a 2010.

 

 

Helena Poláková

hovorkyňa

 

 

 

< Predchádzajúca   Ďalšia >