Interný pokyn generálneho riaditeľa č. 11/2009

Pondelok, 09 november 2009

Interný pokyn generálneho riaditeľa č. 11/2009 o postupe základných organizačných útvarov Slovenského pozemkového fondu pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo vyššie územné celky podľa osobitných predpisov.

Dňom 1. júla 2009 nadobudli účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky       č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (články  I až III ), ktorými sa upravuje usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo  vyššie územné celky podľa osobitných predpisov[1]) vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

Účelom tohto interného pokynu je zjednotiť postup základných organizačných útvarov Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“ alebo „fond“) pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k neusporiadaným pozemkom pod stavbami podľa osobitných predpisov[2]), vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň, ak prešli do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu[3]). 

Dňom 1. júla 2009 nadobudli účinnosť zákon Národnej rady Slovenskej republiky       č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (články  I až III ), ktorými sa upravuje usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo  vyššie územné celky podľa osobitných predpisov[1]) vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 

Účelom tohto interného pokynu je zjednotiť postup základných organizačných útvarov Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „SPF“ alebo „fond“) pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k neusporiadaným pozemkom pod stavbami podľa osobitných predpisov[2]), vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých je umiestnený cintorín, športový areál alebo verejná zeleň, ak prešli do vlastníctva obce podľa osobitného predpisu[3]).

I. ČASŤ

1.        Aplikácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  č. 258/2009 Z.z.“)  v podmienkach SPF

Zákonom  č. 258/2009 Z.z.  boli novelizované viaceré právne predpisy,  najmä však zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a zákon NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku VÚC“). V podmienkach SPF je  potrebné  zaoberať sa len tými ustanoveniami novelizovaných právnych predpisov, ktoré sa dotýkajú jeho činnosti, teda najmä  ustanoveniami zaoberajúcimi sa  prechodom vlastníckeho práva taxatívne uvedených štátnych pozemkov v správe SPF na obce alebo VÚC vrátane ich priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (ďalej len „pozemok pod stavbou“)  ako aj usporiadaním týchto nových vzťahov v katastri nehnuteľností na základe písomných protokolov.


Pod pojmom priľahlá plocha, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou (ďalej len „priľahlá plocha“) sa pre účely tohto interného pokynu rozumie plocha, ktorá právne aj fakticky je priradená ku stavbe a svojím využitím tvorí so stavbou jeden funkčný celok (napr.: zastavaná plocha, ostatná plocha alebo iná plocha, ako sú  dvory, oplotené areály škôl, sociálnych zariadení, zdravotníckych zariadení a pod.).  

Rozsah priľahlej plochy je potrebné posudzovať vždy individuálne na základe obhliadky konkrétneho územia a skutočného stavu takejto plochy resp. oplotenia priestoru ako aj  súvisiacich dokladov (napr. zriadenie vecného bremena, inžinierske siete atď.). Obhliadku je potrebné vykonať za účasti zástupcu obce resp. zástupcu VÚC. Z vykonanej obhliadky príslušný regionálny odbor SPF vyhotoví písomný záznam.

 

Vlastnícke právo k štátnym pozemkom pod stavbami prechádza do vlastníctva  obcí alebo VÚC priamo zo zákona k 1.7.2009. Ak na takéto pozemky má fond uzatvorenú nájomnú zmluvu, nájom sa skončí dohodou zmluvných strán po doručení podpísaného protokolu obidvoma zmluvnými stranami a jeho predložení do katastra nehnuteľností obcou alebo VÚC v súlade so zákonom ku dňu 01.07.2009. V prípade, že nájomná zmluva má v predmete nájmu aj iné  pozemky, ktoré naďalej zostávajú vo vlastníctve SR v správe fondu, regionálny odbor SPF upraví predmet nájmu po doručení podpísaného protokolu obidvoma zmluvnými stranami a jeho predložení do katastra nehnuteľností obcou, alebo VÚC dodatkom  k nájomnej zmluve v rámci každoročne vykonávanej inventarizácie, s termínom úpravy a prepočtom nájomného ku dňu 01.07.2009.

Pre účely zápisu vlastníckeho práva na obce a VÚC do katastra nehnuteľností fond s obcami a VÚC spisuje písomné protokoly.

V konaniach o obnove vlastníckych a iných práv k pozemkom podľa osobitného zákona[4]) pri pozemkoch pod stavbami, na ktoré sa vzťahuje aplikácia osobitného predpisu[5]) fond postupuje výlučne uzatvorením písomných protokolov o odovzdaní majetku na obce a VÚC a nie je možné uplatniť postup zápisom do vlastníctva obce alebo VÚC rozhodnutím o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „ROEP“)[6]).

 

1.1.       Postup fondu pri spracovávaní protokolov o odovzdaní majetku na obce alebo VÚC

 

Fond podľa § 14d zákona o majetku obcí a § 5c zákona o majetku VÚC, ak mal v správe  majetok Slovenskej republiky, ktorý ku dňu prechodu podľa osobitných predpisov[7]) prešiel  do vlastníctva obcí alebo  VÚC, je povinný s príslušnými obcami a VÚC, ktoré sú vlastníkmi stavieb alebo rozostavaných stavieb,  spísať  písomný protokol o odovzdaní tohto majetku. 

Písomný protokol o odovzdaní majetku vyhotoví príslušný regionálny odbor SPF (ďalej len „RO SPF“) na základe písomnej žiadosti obce alebo VÚC do 2 mesiacov od predloženia kompletne vydokladovanej žiadosti.

 

Písomná žiadosť žiadateľa (obec, VÚC) obsahuje základné údaje k riešeným pozemkom a súvisiace listiny: 

 

-          originál LV k príslušnej stavbe (nie starší ako 3 mesiace),

-          doklad o titule nadobudnutia stavby ( protokol, dohoda a pod.),

-          originály technických podkladov- snímku z katastrálnej mapy KN-C, alebo mapy určeného operátu (UO) alebo geometrický plán (pri nesúlade s katastrálnym operátom),

-          spätnú identifikáciu pozemku na druh pôvodného pozemku (PK/KN-C, KN-E/KN-C)

-          rozhodnutie orgánov štátnej  správy o zmene druhu pozemku (pri nesúlade druhu pozemku v stave  KN-C so skutočným stavom  - napr. podľa ortofotomapy),

-          účelové komunikácie (cesty) bez LV riešiť čestným prehlásením miestneho (obecného) zastupiteľstva alebo notárskym osvedčením (pozri Notársky poriadok),

-          ďalšie súvisiace listiny podľa špecifických podmienok riešených pozemkov.

Protokol o odovzdaní majetku na obce alebo VÚC bude obsahovať:

-          Údaje katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu[8]).

-          Presné vymedzenie a hodnotu odovzdávaného majetku vedenú v účtovníctve fondu podľa Interného pokynu generálneho riaditeľa č. 3/2005, ktorým sa upravuje postup organizačných útvarov Slovenského pozemkového fondu pri vedení operatívno- technickej a účtovnej evidencie pozemkov vo vlastníctve SR-SPF. Uvedený postup sa vzťahuje aj na katastrálne územia s neriešenými registrami (ROEP, ZRPS, RVP). 

Protokoly o odovzdaní majetku štátu na obce a VÚC budú vyhotovené podľa vzoru protokolu o odovzdaní majetku na obce (Príloha č. 1) a vzoru protokolu o odovzdaní majetku na VÚC (Príloha č.2), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto interného pokynu (ďalej len „protokol“). Pri vypracovávaní protokolov príslušný RO SPF spolupracuje s obcami a VÚC.

Presné vymedzenie majetku vo vlastníctve obcí a VÚC pre účely vypracovania protokolov o odovzdaní pozemkov pod stavbami  je podrobne špecifikované v bode 1.2 a 1.3. tohto interného pokynu.  Podrobná špecifikácia stavieb, ktoré prešli do vlastníctva obcí alebo VÚC je uvedená v Prílohe č. 3.

Protokol za fond podpisuje štatutárny orgán, ktorým je generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa spoločne[9]).

Návrh na zápis vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (KN), na základe písomného protokolu, podáva na príslušnú správu katastra obec alebo  VÚC[10]).

Príslušné RO SPF vyhotovia protokoly v piatich rovnopisoch a predložia ich  spolu so  stanoviskom podpísaným riaditeľom RO SPF na podpis štatutárom  SPF prostredníctvom odboru usporiadania vlastníctva.

Po podpísaní štatutármi SPF  odbor usporiadania vlastníctva zašle protokoly na podpis príslušnej obci resp. VÚC za účelom zabezpečenia zápisu vlastníckeho práva k príslušnému majetku záznamom v katastri nehnuteľností a na vedomie príslušnému RO SPF. Obce resp. VÚC po podpísaní protokolu odstúpia na odbor usporiadania vlastníctva  dva rovnopisy  protokolu a žiadosť o zápis do katastra nehnuteľností. Odbor usporiadania vlastníctva jedno vyhotovenie protokolu zašle na príslušný RO SPF.

Príslušný RO SPF vedie o protokoloch osobitnú evidenciu so základnými údajmi podľa protokolu (Príloha č. 1 a 2). Odbor usporiadania vlastníctva vedie prehľadnú evidenciu o vybavených protokoloch.

 

1.2.      Vymedzenie majetku odovzdávaného fondom obciam

 

Predmetom protokolu o odovzdaní majetku podľa § 14d ods. 1 zákona o majetku obcí budú štátne pozemky pod stavbami, ktoré prešli do vlastníctva obcí podľa § 2d zákona o majetku obcí z dôvodu, že sa nachádzajú pod stavbami, ktoré z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva obcí prešli :  

-  podľa § 2 zákona o majetku obcí ku dňu 1.5.1991[11]), napr.: miestne komunikácie, verejné priestranstvá, obecné cintoríny, kultúrne, športové a ďalšie obecné zariadenia, kultúrne pamiatky, pamiatkové územia, pamätihodnosti obce, verejná zeleň, historické radnice, nehnuteľnosti ako domy, bytové domy[12]),

-  podľa § 2a zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu, ku dňu 1.1.1994, t.j. nehnuteľné veci štátu, ku ktorým zaniklo právo trvalého užívania telovýchovných jednôt podľa osobitného predpisu[13]), ak pod takýmito stavbami sú štátne pozemky v správe SPF,

-  podľa § 2b zákona č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 447/2001 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov[14]), napr.: základné školy, základné umelecké školy, predškolské zriadenia, centrá voľného času, strediská služieb škole, domovy sociálnych služieb pre deti, domovy dôchodcov, zariadenia chráneného bývania, zariadenia opatrovateľskej služby, penzióny pre dôchodcov, kluby dôchodcov,

-  podľa § 2c zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení zákona NR SR č. 522/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov[15]), napr.: špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti, nemocnice I. typu, nemocnice s poliklinikou I. typu,

-  podľa § 18d ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. v znení zákona č. 161/2003 Z. z. na základe dohody[16]), t.j. stavby a rozostavané stavby, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou alebo rozostavanou stavbou podľa § 2b ods. 2 zákona o majetku obcí.

 

1.3.      Vymedzenie majetku odovzdávaného fondom vyšším územným celkom

 

Predmetom protokolu o odovzdaní majetku podľa § 5c ods. 2 zákona o majetku VÚC budú štátne pozemky pod stavbami, ktoré prešli do vlastníctva VÚC podľa § 3b zákona o VÚC z dôvodu, že sa nachádzajú pod stavbami, ktoré z vlastníctva Slovenskej republiky do vlastníctva VÚC prešli :  

-  podľa § 3 a § 3a zákona o majetku VÚC[17]), napr.: stredné školy, učilištia, strediská praktického vyučovania, základné umelecké školy, domovy mládeže, zariadenia školského stravovania, zariadenia praktického vyučovania, strediská služieb pre školy, centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja, domovy sociálnych služieb pre dospelých, domovy dôchodcov, domovy pre osamelých rodičov, stanice opatrovateľskej služby, zariadenia chráneného bývania, zariadenia opatrovateľskej služby, penzióny pre dôchodcov, kluby dôchodcov, útulky,  polikliniky, nemocnice s poliklinikou II. typu.

-  podľa osobitného predpisu[18]), napr.: stavby ciest II. a III. triedy.

-  podľa § 18d ods. 1 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. v znení zákona č. 161/2003 Z. z. na základe dohody, t.j. stavby a rozostavané stavby, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou alebo rozostavanou stavbou  podľa § 3 ods. 2 zákona o majetku VÚC[19]).

 

Vyššie uvedený postup sa vzťahuje len na pozemky vo vlastníctve SR v správe SPF. Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom vo vlastníctve fyzických a právnických osôb ako aj nezistených vlastníkov je uvedené v II. časti.

 

 

 

 

II. ČASŤ

2.            Aplikácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce alebo vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon  č. 66/2009 Z.z.“) v podmienkach SPF

Zákon č. 66/2009 Z.z. sa vzťahuje na usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu do vlastníctva obcí alebo VÚC v  rámci reformy verejnej správy podľa nasledovných právnych predpisov:

-  zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“),

-  zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku VÚC“), ktorým do vlastníctva VÚC prešiel majetok Slovenskej republiky v odvetví školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva, kultúry,

-  zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

 

          Podľa uvedených zákonov budú riešené vlastnícky neusporiadané pozemky pod miestnymi komunikáciami, administratívnymi budovami obcí, kultúrnymi domami, základnými školami, predškolskými zariadeniami, centrá voľného času, domovy - penzióny pre dôchodcov, domovy dôchodcov, nemocnice I. typu, nemocnice s poliklinikou I. typu, ako aj ďalšie stavby ako aj pozemky, na ktorých sa nachádza cintorín, športový areál vo vlastníctve obce alebo verejná zeleň[20]) alebo pod budovami stredných škôl, učilíšť, domovov sociálnych služieb pre deti, domovov sociálnych služieb pre dospelých, polikliník, nemocníc s poliklinikou II. a III. typu a cestami  II. a III. triedy atď.

 

Zákon č. 66/2009 Z.z. sa nevzťahuje na usporiadanie pozemkov, ktoré sú zastavané stavbami, ktoré slúžia na podnikateľský účel, keďže ich usporiadanie nie je vo verejnom záujme[21]).

 

Usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami špecifikovanými v § 1 zákona č. 66/2009 Z.z. môžu obce alebo VÚC  vykonať:

a)    uzavretím zámennej zmluvy s vlastníkom pozemku pod stavbou podľa § 2 ods. 1 zákona  č. 66/2009 Z.z.,

b)   v konaní o pozemkových úpravách  podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 66/2009 Z.z., ak sa neuplatní postup podľa písm. a) , a to:

-       v konaní o  nariadení pozemkových úprav, 

-       formou jednoduchých pozemkových úprav.

 

Postup v konaní o pozemkových úpravách nariadených podľa zákona č.66/2009Z. z. sa riadi zákonom č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“) s odchýlkami uvedenými v čl. I § 3 zákona č.66/2009 Z. z.

 

2.1.       Postup fondu pri uzatváraní zámenných zmlúv pod stavbami

 

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z.z. obec alebo VÚC môže zámennou zmluvou vlastníkovi pozemku pod stavbou poskytnúť náhradný pozemok. Nakoľko uvedené sa týka len pozemkov vo vlastníctve fyzických alebo iných právnických osôb,  tento interný pokyn sa uvedenou problematikou nezaoberá.

 

 

 

2.2.       Usporiadanie vlastníctva k pozemkom pod stavbami v konaní o pozemkových úpravách

Konanie o nariadení pozemkových úprav  z dôvodu usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami podľa zákona  č. 66/2009 Z.z. sa začína  na žiadosť vlastníka stavby. Obvodný pozemkový úrad (ďalej len „OPÚ“) vydá rozhodnutie podľa § 7 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách. Pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom podľa zákona  č. 66/2009 Z.z. sa prihliada na potreby vlastníka stavby[22]).

Ak bol v katastrálnom území ku dňu 1. júla 2009 schválený projekt pozemkových úprav podľa § 14 zákona o pozemkových úpravách, alebo príslušné k.ú. nie je v zozname riešenia PPÚ (napr.: ŠR, SAPARD, SOP, PRV), usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami sa vykoná formou jednoduchých pozemkových úprav podľa § 8b zákona o pozemkových úpravách. Týmto postupom sa bude riešiť len časť katastrálneho územia.

Fond v konaní o pozemkových úpravách zastupuje neznámych vlastníkov pozemkov pod stavbou a vlastníkov pozemkov pod stavbou, ktorých miesto pobytu nie je známe[23]) (ďalej len „nezistení vlastníci“) . Pri zastupovaní  nezistených vlastníkov fond postupuje obdobne ako v prípadoch uvedených v  ustanovení § 6 ods. 5 a § 17 ods. 1 v spojení s § 34 zákona o pozemkových úpravách.

SPF ako účastník konania v zmysle § 6 zákona o pozemkových úpravách počas spracovania  úvodných podkladov  a návrhu projektu skúma aj rozsah  pozemkov vo vlastníctve obcí alebo VÚC vhodných  pre náhradné riešenie  v registri nového stavu (ďalej len „RNS“). V prípade, že obec alebo VÚC má dostatok pozemkov na poskytnutie náhradných pozemkov, regionálne odbory SPF na túto skutočnosť písomne upozornia príslušný obvodný pozemkový úrad počas spracovania projektu, najneskôr v pripomienkovom konaní.

            RO SPF v rámci konania o PPÚ v špecifických prípadoch upozornia obce a VÚC (rozpracovaných cca 300 k.ú) najneskôr v štádiu  pred návrhom registra nového stavu, aby požiadali správny orgán – príslušný OPÚ o rozšírenie obvodu PPÚ o pozemky pod stavbami vo vlastníctve obcí a VÚC, ak sa také v príslušnom k.ú. nachádzajú.

Fond v ďalšom konaní postupuje v súlade s Interným pokynom generálneho riaditeľa    č. 8/2009, ktorým sa upravuje postup základných organizačných útvarov fondu v konaní pozemkových úprav (ďalej len „IP GR SPF č. 8/2009“).

2.3.      Postup fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov za pozemky pod stavbami

Fond môže poskytnúť iný pozemok z vlastníctva Slovenskej republiky (náhradný pozemok) pre účely usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami v súlade s   § 11 ods. 24 zákona o pozemkových úpravách postupom podľa § 3 ods. 3 zákona  č. 66/2009 Z.z. 

Náhradný pozemok sa poskytne v obvode pozemkových úprav v tom istom katastrálnom území, a ak územie obce tvorí viac katastrálnych území, náhradný pozemok sa poskytne v rámci územia obce, v primeranej výmere, bonite a rovnakého druhu, ako bol pôvodne pozemok pred zastavaním.

Na určenie primeranosti náhradného pozemku sa vzťahuje  § 11 ods. 4 a 5 zákona              o pozemkových úpravách.

Pri poskytovaní náhradných pozemkov fond prihliada na potreby poskytnutia náhrad podľa § 34 ods. 4 písm. a) zákona o pozemkových úpravách a § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 503/2003 v znení neskorších predpisov (reštitučné náhrady, vyporiadanie vlastníctva v zriadených záhradkových osadách).

 

Regionálne odbory SPF na účel poskytnutia náhradných pozemkov si vyžiadajú od OPÚ vyjadrenie o podaných žiadostiach oprávnených osôb podľa osobitného predpisu[24]) na navrátenie vlastníctva s vyčíslením predpokladanej výmery pozemkov, ktorá bude potrebná na uspokojenie potrieb týchto oprávnených osôb ako aj o konaniach podľa zákona NR SR      č. 64/1997 o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov so žiadosťou o vyčíslenie predpokladanej výmery pozemkov na vyporiadania vlastníctva v zriadených záhradkových osadách. 

 

2.4.      Postup fondu pri poskytovaní finančnej náhrady za pozemky pod stavbami

 

Fond v súlade s § 11 ods. 24 zákona o pozemkových úpravách a podľa § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 66/2009 Z.z. môže vlastníkovi pozemku pod stavbou poskytnúť finančnú náhradu. Finančnú náhradu SPF poskytne vlastníkovi na základe právoplatného rozhodnutia OPÚ vydaného v súlade s § 14 zákona o pozemkových úpravách.

 

Podmienky pre poskytnutie finančnej náhrady za pozemky pod stavbou sú stanovené v § 3 ods. 3 zákona  č. 66/2009 Z.z., podľa ktorého sa finančná náhrada poskytne, ak:

a)      v obvode pozemkových úprav nie sú pozemky na účely poskytnutia náhrady,

b)      ide o pozemok pod stavbou vo výmere do 400 m2,

c)      o to požiada vlastník pozemku.

 

Ak v obvode pozemkových úprav nie sú pozemky na účely poskytnutia náhrady alebo ak o to požiada vlastník pozemku, môže byť finančná náhrada poskytnutá aj za pozemky, ktorých výmera presahuje 400 m2.

V prípade, že pozemok je zaťažený právami tretích osôb, ktoré prechodom vlastníckeho práva nezanikajú, vyplatí sa finančná náhrada (vyrovnanie v peniazoch) po zohľadnení práv tretích osôb, ktoré na pozemku viaznu, o čom sa vlastník písomne upovedomí[25]).

 

Podkladom na poskytnutie finančnej náhrady (vyrovnanie v peniazoch) je rozhodnutie OPÚ vydané v súlade s § 14 ods. 4 zákona o pozemkových úpravách. Právo na poskytnutie finančnej náhrady resp. na vyrovnanie v peniazoch vznikne dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí. 

 

Postup fondu pri vyplatení finančnej náhrady upravuje usmernenie námestníka generálneho riaditeľa SPF č. 2/2007, ktorým sa upravuje postup Slovenského pozemkového fondu pri vyrovnaní v peniazoch v konaní podľa § 11 ods. 8 a 17 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

Na ďalšie konanie o pozemkových úpravách sa v plnom rozsahu vzťahuje aplikácia IP GR SPF č. 8/2009 Z.z.

 

2.5.  Vecné bremená k pozemkom pod stavbami

 

Podľa § 4 ods. 1 zákona  č. 66/2009 Z.z., dňom 1. júla 2009 vzniká v prospech vlastníka stavby  zo zákona vo verejnom záujme právo zodpovedajúce vecnému bremenu[26]),  ktorého obsahom je držba a užívanie pozemku pod stavbou, vrátane práva uskutočniť stavbu alebo zmenu stavby.

Vecné bremeno zo zákona vzniká v tých prípadoch,  ak nemá vlastník stavby ku dňu     01. júla 2009 k pozemku pod stavbou zmluvne dohodnuté iné právo. Zákon vymedzil vznik vecného bremena k pozemku pod stavbou len na stavby, ktoré sú povolené podľa platných právnych predpisov a ktoré prešli z vlastníctva štátu na obec alebo VÚC. 

Na vykonanie záznamu o vzniku vecného bremena v katastri nehnuteľností je potrebný súpis nehnuteľností - pozemkov, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu[27]). Vlastník pozemku pod stavbou je povinný strpieť výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu do vykonania pozemkových úprav v príslušnom katastrálnom území[28]).

Regionálne odbory SPF poskytnú obciam a VÚC vo veciach súpisu pozemkov pod stavbami, ku ktorým vzniklo v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce vecnému bremenu súčinnosť.

 

     

Tento Interný pokyn  nadobúda účinnosť dňa 16. septembra 2009.

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Miroslav Mihalík

                                                                                               generálny riaditeľ SPF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:

Príloha č. 1 – vzor protokolu o odovzdaní majetku na obce

Príloha č. 2 – vzor protokolu o odovzdaní majetku na VÚC

Príloha č. 3 – špecifikácia stavieb vo vlastníctve obcí a VÚC  k prevodu štátnych pozemkov

                      pod stavbami v správe SPF (vedené na LV  SR-SPF) protokolmi na obce a VÚC

 

 

 

Použité skratky:

IP GR SPF     - Interný pokyn generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu

KN                  - kataster nehnuteľností

KN-C              - parcely registra „C“ podľa mapy katastra nehnuteľností

KN-E              - parcely registra „E“ podľa mapy určeného operátu

k.ú.                  - katastrálne územie

NR SR            - Národná rada Slovenskej republiky

OPÚ               - Obvodný pozemkový úrad

PK                  - pozemno-knižná parcela

PPÚ                - Projekt pozemkových úprav

PRV                - Plán rozvoja vidieka

RNS                - Register nového stavu

ROEP             - Register obnovenej evidencie pozemkov

RO SPF          - Regionálny odbor Slovenského pozemkového fondu

RVP                - Register vlastníckych práv

SAPARD       - Program pre rozvoj agrosektora a vidieka (Special Accession

  Program for Agriculture and Rural Development)

SOP                - Sektorový operačný program

SNR                - Slovenská národná rada

SPF                 - Slovenský pozemkový fond

SR-SPF           - Slovenská republika – v správe Slovenského pozemkového fondu

ŠR                   - Štátny rozpočet

UO                  - určený operát

VÚC               - Vyšší územný celok

ZRPS              - Zjednodušený register pôvodného stavu

 [1]) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zákon NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

[2]) Zákon NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon NR SR č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3]) Zákon SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

[4]) Zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom

[5]) Zákon NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[6]) § 7 ods. 5 Zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

[7]) Zákon NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[8]) § 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

[9]) § 35b ods. 2 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, čl. X ods. 1 písm. a) Interného pokynu generálneho riaditeľa č. 3/2009 o vydávaní aktov riadenia a o podpisovaní.

[10]) § 14d ods. 3 zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 5c ods. 4 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z v znení neskorších predpisov.

[11]) Vysvetlenie: Ide o nehnuteľnosti, ku ktorým patrilo právo hospodárenia národným výborom ako sú cintoríny, kultúrne zariadenia, verejná zeleň a pod., ktoré spravuje obec podľa § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

[12]) Ide o nehnuteľnosti, ktoré prešli na obec ku dňu účinnosti zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle podmienok uvedených v § 2 ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

[13]) § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

[14]) Vysvetlenie: Napríklad ide o nehnuteľnosti škôl a školských zariadení, ku ktorým prešla zriaďovateľská funkcia, dňom 1. júla 2002 na obec podľa § 22a ods. 4 zákona SNR č. 542/1990 Zb.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, ďalej o nehnuteľnosti zariadení sociálnych služieb, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa § 71 ods. 1 písm. c) zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

[15]) Vysvetlenie: Napríklad ide o nehnuteľnosti v oblasti zdravotníctva, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa § 80e ods. 2 zákona č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky.

[16]) Vysvetlenie: Rozostavané stavby, ktorých investorom je k 1. júnu 2003 okresný úrad alebo krajský úrad a ktoré ku dňu účinnosti zákona č. 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov neprešli do majetku obcí len preto, že boli rozostavané a nebol určený ich budúci užívateľ. Ide o majetok, na ktorý sa vzťahuje § 2b ods. 2 zákona o majetku obcí, ktorý môže prejsť do majetku obce  po ich dokončení dohodou uzavretou okresným úradom alebo krajským úradom s obcou.  Okresný úrad alebo krajský úrad môže dohodou previesť vlastníctvo takejto stavby na obec aj pred jej dokončením.

[17]) Vysvetlenie: Napríklad ide o nehnuteľnosti škôl a školských zariadení, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na VÚC podľa § 22a ods. 5 zákona SNR č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, ďalej o nehnuteľnosti zariadení sociálnych služieb, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na samosprávny kraj podľa § 71a písm. d) zákona NR SR č. 195/1998 v znení neskorších predpisov, ďalej ide o nehnuteľnosti v oblasti zdravotníctva, ku ktorým prechádza zriaďovateľská funkcia na obec podľa § 80e ods. 2 zákona NR SR č. 277/1994 Z.z. v znení zákona NR SR č. 416/2001 Z.z.

[18]) § 24b zákona č. 135/1961 v znení zákona č. NR SR 524/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

[19]) Vysvetlenie: Rozostavané stavby, ktorých investorom je k 1. júnu 2003 okresný úrad alebo krajský úrad a ktoré ku dňu účinnosti zákona č. 416/2001 v znení neskorších predpisov neprešli do majetku VÚC len preto, že boli rozostavané a nebol určený ich budúci užívateľ. Ide o majetok, na ktorý sa vzťahuje § 3 ods. 2 zákona o majetku VÚC, ktorý môže prejsť do majetku VÚC  po ich dokončení dohodou uzavretou okresným úradom alebo krajským úradom s VÚC.  Okresný úrad alebo krajský úrad môže dohodou previesť vlastníctvo takejto stavby na VÚC aj pred jej dokončením.

 

[20]) Vysvetlenie: Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obce pri výkone samosprávy zabezpečujú, okrem iného, aj správu a údržbu verejnej zelene, výstavbu, údržbu a správu športových zariadení a obecného cintorína. Obecný cintorín je obec povinná zriadiť  podľa zákona NR SR č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení zákona NR SR č. 355/2007 Z. z.

[21]) § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 66/2009 Z.z.

[22]) § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 66/2009 Z.z.

[23]) § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 66/2009 Z.z., bod 2 Interného pokynu generálneho riaditeľa č. 8/2009, ktorým sa upravuje postup základných organizačných útvarov fondu v konaní o pozemkových úpravách.

[24]) Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.   Zákon NR SR č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.

[25]) § 11 ods. 11 zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

[26]) § 151n až 151p Občianskeho zákonníka

[27]) § 34 a 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

[28])  § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 66/2009 Z.z

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 Vzor protokolu o odovzdaní vlastníctva nehnuteľností z majetku SR do vlastníctva obcí

 

 

Protokol

o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obcí podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a  § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

medzi účastníkmi:

 

 

Odovzdávajúci:   Slovenský pozemkový fond

                            Búdková č. 36, 817 15 Bratislava

                            štatutárne orgány: Ing. Miroslav Mihalík – generálny riaditeľ

                                                          Mgr. Adrian Šándorčín – námestník generálneho riaditeľa

                            IČO:     17335345 

                            DIČ:     2021007021

 

 

Preberajúci:          Obec ( mesto ) ....................

                              ......................................................................     

v zastúpení: ...................................- starosta obce ( primátor mesta )

                              IČO:         .................................

 

            Podľa ustanovení § 2d ods. 1, 2 a  § 14d ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) odovzdávajúci Slovenský pozemkový fond odovzdáva Obci (mestu)............ vlastníctvo k nasledovným pozemkom :

 

·         Alternatíva 1. V prípade, ak sú predmetom delimitácie pozemky , evidované v KN ako parcely registra C na listoch vlastníctva :

 

Katastrálne územie, obec, okres

LV

číslo

KN-C

parc. číslo

druh pozemku

výmera

(m2)

   podiel

hodnota

majetku  (€/Sk)

K. ú.

 

 

 

 

 

 

Obec

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

 

 

 

 

 

alebo

 

·         Alternatíva 2. V prípade, ak sú predmetom delimitácie pozemky, evidované v KN ako parcely registra E na listoch vlastníctva, a ktoré sú v súlade s druhom pozemkov parciel registra KN-C, prípadne ortofotomáp :

 

Katastrálne územie,

obec, okres

LV

číslo

KN-E

parc. číslo

druh pozemku

výmera

(m2)

   podiel

hodnota

majetku     (€/Sk))

K ú.

 

 

 

 

 

 

Obec

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

 

 

 

 

 

alebo

 

·         Alternatíva 3. V prípade, ak sú predmetom delimitácie pozemky, evidované v KN ako parcely registra E na listoch vlastníctva, a nie sú v súlade s druhom pozemkov parciel registra KN-C prípadne ortofotomáp:

 

katastrálne územie,

obec, okres

LV

číslo

KN-E

parc. číslo

druh pozemku

výmera

(m2)

podiel

KN-C

parc.

číslo

druh

pozemku

hodnota

majetku

(€/Sk)

K ú.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·         Alternatíva 4. V prípade, ak sú pozemky evidované v pozemkovoknižných vložkách (PKV), v k. ú. s neriešenými  registrami (RVP, ZRPS a ROEP) a PPÚ a pozemky zapísané na LV v registri  KN-E alebo KN-C odčlenené   geometrickým plánom. Geometrický plán s uvedením čísla GP, s dátumom a číslom overenia príslušnej správy katastra,  sa uvádza v texte delimitačného protokolu.

 

Kat.

územie

obec, okres

              Stav podľa KN-E (príp. PKVL)

 

               Stav podľa GP

LV

(PKV)

číslo

KN-E (PK)

parc. č.

druh

pozemku

výmera

m2

   vl.

podiel

DielGP č.

KN-C

parc. č

druh

pozemku

výmera

m2

 hodnota

majetku

€/Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota majetku (€/Sk) - presné vymedzenie a hodnota odovzdávaného majetku vedená v účtovníctve podľa IP GR č.3/2005 (pozemky oceňované v priemernej hodnote poľnohospodárskej pôdy v  €/m2   a do konca roku 2009 aj v €/Sk/m2 podľa bonitačnej banky dát Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava, ktorý je na tento účel rezortným pracoviskom v rámci rezortu MP SR). Hodnota majetku(€/Sk) je vyjadrená k uvedenému podielu.

 

            Na základe úplných podkladov zápis do katastra nehnuteľností záznamom zabezpečí preberajúca strana.

 

           Na odovzdávané pozemky   alebo nie sú uzatvorené nájomné zmluvy.

 Vysvetlenie: V prípade, že sú uzatvorené nájomné zmluvy  je potrebné uviesť číslo nájomnej zmluvy a obchodné meno doterajšieho nájomcu /užívateľa/ pozemkov.

 

           

 

 

 

           Účastníci protokolu prehlasujú, že vyššie uvedené prejavy k pozemkom v k.ú. ........., okres  ..........  sú konkrétne, sú im zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

 

Tento protokol sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve dostane odovzdávajúci, dve preberajúci a jedno správa katastra.

 

 

 

 

V Bratislave, dňa.....................                                      V..........................,  dňa

 

Odovzdávajúci:                                                                Preberajúci:

 

 

 

 

_____________________________

            Mgr. Adrian Šándorčín

     námestník generálneho riaditeľa

 

 

 

                                              

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––––––

             Ing. Miroslav Mihalík                                                          starosta obce                                    

               generálny riaditeľ                                                           ( primátor mesta )                                                         

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________

Poznámky pre spracovanie protokolov :

 

Prílohy uvedené v poznámkach a tvoriace prílohu sprievodných listov nie sú priamou súčasťou príloh  protokolu.

 

      Pri predkladaní návrhov protokolov na podpis generálnemu riaditeľovi SPF a námestníkovi GR SPF pri sprievodnom liste v prílohe predkladajte na posúdenie správnosti po jednom vyhotovení:

-          LV (SR SPF), k odovzdávaným pozemkom pričom postačuje LV z internej evidencie,

-          snímka z katastrálnej mapy C-KN, alebo mapy UO doplnená prekrytím s ortofotomapou,

-          pri alt. 4.- originál technického podkladu geometrický plán  predloží  obec,

-          LV k príslušnej stavbe a doklady o titule nadobudnutia  stavby predloží obec,

-          pri usporiadaní priľahlej plochy k stavbe zápis z obhliadky objektu a priľahlých pozemkov, ktoré sú predmetom  odovzdania,

-          v prípade zmeny druhu pozemku aj rozhodnutia orgánov štátnej správy o zmene  druhu pozemku,

-          ďalšie súvisiace listiny podľa špecifických podmienok riešených pozemkov,

-          stanovisko príslušného regionálneho odboru SPF.

 

Upozornenie: Text vo vzore protokolu uvedený kurzívou (šikmo) v origináli protokolu sa neuvádza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2  Vzor protokolu o odovzdaní vlastníctva nehnuteľností z majetku SR do vlastníctva VÚC 

 

Protokol

o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC podľa ustanovení § 3b ods. 1, 2 a  § 5c ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

medzi účastníkmi:

 

Odovzdávajúci:   Slovenský pozemkový fond

                            Búdková č. 36, 817 15 Bratislava

                            štatutárne orgány: Ing. Miroslav Mihalík – generálny riaditeľ

                                                          Mgr. Adrian Šándorčín – námestník generálneho riaditeľa

                            IČO:     17335345  

                            DIČ:     2021007021

 

Preberajúci:         (Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský,  Žilinský) samosprávny kraj

                            ......................................................................       

                           v zastúpení: ................................... -  predseda samosprávneho kraja

                            IČO:            .................................

 

 

            Podľa ustanovení zákona § 3b ods. 1, 2 a  § 5c ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon“) odovzdávajúci Slovenský pozemkový fond  odovzdáva ............ samosprávnemu kraju vlastníctvo k nasledovným pozemkom:

 

·        Alternatíva 1. V prípade, ak sú predmetom delimitácie pozemky , evidované v KN ako parcely registra C na listoch vlastníctva :

 

Katastrálne územie, obec, okres

LV

číslo

KN-C

parc. číslo

druh pozemku

výmera

(m2)

   podiel

hodnota

majetku  (€/Sk)

K. ú.

 

 

 

 

 

 

Obec

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

 

 

 

 

 

alebo

 

·        Alternatíva 2. V prípade, ak sú predmetom delimitácie pozemky, evidované v KN ako parcely registra E na listoch vlastníctva, a ktoré sú v súlade s druhom pozemkov parciel registra KN-C, prípadne ortofotomáp :

 

Katastrálne územie,

obec, okres

LV

číslo

KN-E

parc. číslo

druh pozemku

výmera

(m2)

   podiel

hodnota

majetku     (€/Sk))

K ú.

 

 

 

 

 

 

Obec

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

 

 

 

 

 

alebo

 

 

·        Alternatíva 3. V prípade, ak sú predmetom delimitácie pozemky, evidované v KN ako parcely registra E na listoch vlastníctva, a nie sú v súlade s druhom pozemkov parciel registra KN-C prípadne ortofotomáp:

 

katastrálne územie,

obec, okres

LV

číslo

KN-E

parc. číslo

druh pozemku

výmera

(m2)

podiel

KN-C

parc.

číslo

druh

pozemku

hodnota

majetku

(€/Sk)

K ú.

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec

 

 

 

 

 

 

 

 

Okres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        Alternatíva 4. V prípade, ak sú pozemky evidované v pozemkovoknižných vložkách (PKV), v k. ú. s neriešenými  registrami (RVP, ZRPS a ROEP) a PPÚ a pozemky zapísané na LV v registri  KN-E alebo KN-C odčlenené   geometrickým plánom. Geometrický plán s uvedením čísla GP, s dátumom a číslom overenia príslušnej správy katastra,  sa uvádza v texte delimitačného protokolu.

 

Kat.

územie

obec, okres

              Stav podľa KN-E (príp. PKVL)

 

               Stav podľa GP

LV

(PKV)

číslo

KN-E (PK)

parc. č.

druh

pozemku

výmera

m2

   vl.

podiel

DielGP č.

KN-C

parc. č

druh

pozemku

výmera

m2

 hodnota

majetku

€/Sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota majetku (€/Sk) - presné vymedzenie a hodnota odovzdávaného majetku vedená v účtovníctve podľa IP GR č.3/2005 (pozemky oceňované v priemernej hodnote poľnohospodárskej pôdy v  €/m2   a do konca roku 2009 aj v €/Sk/m2 podľa bonitačnej banky dát Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Bratislava, ktorý je na tento účel rezortným pracoviskom v rámci rezortu MP SR). Hodnota majetku(€/Sk) je vyjadrená k uvedenému podielu.

 

 

            Na základe úplných podkladov zápis do katastra nehnuteľností záznamom zabezpečí preberajúca strana.

 

           Na odovzdávané pozemky    alebo nie sú  uzatvorené nájomné zmluvy.

 Vysvetlenie: V prípade, že sú uzatvorené nájomné zmluvy  je potrebné uviesť číslo nájomnej zmluvy a obchodné meno doterajšieho nájomcu /užívateľa/ pozemkov.

 

           

 

           Účastníci protokolu prehlasujú, že vyššie uvedené prejavy k pozemkom v k.ú............, okres ..........  sú konkrétne, sú im zrozumiteľné a zmluvná voľnosť nie je obmedzená.

 

Tento protokol sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve dostane odovzdávajúci, dve preberajúci a jedno správa katastra.

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa.....................                                        V..........................,  dňa

 

Odovzdávajúci:                                                                Preberajúci:

 

 

 

 

_____________________________

            Mgr. Adrian Šándorčín

     námestník generálneho riaditeľa

 

 

 

                                              

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––                             ––––––––––––––––––––––––––––––––

             Ing. Miroslav Mihalík                                predseda (...)  samosprávneho  kraja

               generálny riaditeľ                                                                                                              

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky pre spracovanie protokolov :

 

Prílohy uvedené v poznámkach a tvoriace prílohu sprievodných listov nie sú priamou súčasťou príloh  protokolu.

 

      Pri predkladaní návrhov protokolov na podpis generálnemu riaditeľovi SPF a námestníkovi GR SPF pri sprievodnom liste v prílohe predkladajte na posúdenie správnosti po jednom vyhotovení:

-         LV (SR SPF), k odovzdávaným pozemkom pričom postačuje LV z internej evidencie,

-         snímka z katastrálnej mapy C-KN, alebo mapy UO doplnená prekrytím s ortofotomapou,

-         pri alt. 4.- originál technického podkladu geometrický plán  predloží  VÚC,

-         LV k príslušnej stavbe a doklady o titule nadobudnutia  stavby predloží VÚC,

-         pri usporiadaní priľahlej plochy k stavbe zápis z obhliadky objektu a priľahlých pozemkov, ktoré sú predmetom  odovzdania,

-         v prípade zmeny druhu pozemku aj rozhodnutia orgánov štátnej správy o zmene  druhu pozemku,

-         ďalšie súvisiace listiny podľa špecifických podmienok riešených pozemkov,

-         stanovisko príslušného regionálneho odboru SPF.

 

Upozornenie: Text vo vzore protokolu uvedený kurzívou (šikmo) v origináli protokolu sa neuvádza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Príloha č. 3 Špecifikácia stavieb vo vlastníctve obcí a VÚC
k prevodu štátnych pozemkov pod stavbami v správe SPF (vedené na LV  SR - SPF) protokolmi na obce a VÚC Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona č. 258/2009 Z.z.  - pozemky pod stavbami obcí ktoré prešli na obec: * podľa § 2 zák. o majetku obcí k 1.5.1991 miestne komunikácie verejné priestranstvá obecné cintoríny kultúrne, športové a ďalšie obecné zariadenia kultúrne pamiatky pamiatkové územia pamätihodnosti obce verejná zeleň historické radnice domy, bytové domy * podľa § 2a zák. o majetku obcí v znení zák. č. 278/1993 Z.z. k 1.1.1994 stavby, ku ktorým zaniklo právo trvalého užívania TJ * podľa § 2b zák. o majetku obcí v znení zák. č. 447/2001 Z.z.  základné školy základné umelecké školy predškolské zaradenia centrá voľného času strediská služieb škole domovy sociálnych služieb pre deti domovy dôchodcov zariadenia chráneného bývania zariadenia opatrovateľskej služby penzióny pre dôchodcov kluby dôchodcov * podľa § 2c zák. o majetku obcí v znení zák. č. 522/2003 Z.z.  špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti nemocnice I. typu nemocnice s poliklinikou I. typu * podľa § 18 ods. 1 zák. NR SR č. 278/1993v znení zák. č. 161/2003 Z.z. na základe dohody stavby a rozostavané stavby vrátane priľahlej plochy Zákon NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z.  - pozemky pod stavbami VÚC: * podľa § 3 a § 3a zákona o majetku VÚC stredné školy učilištia strediská praktického vyučovania základné umelecké školy domovy mládeže zariadenia školského stravovania zariadenia praktického vyučovania strediská služieb pre školy centrá voľného času s územnou pôsobnosťou  SK domovy sociálnych služieb pre dospelých  domovy dôchodcov domovy pre osamelých rodičov stanice opatrovateľskej služby zariadenia chráneného bývania zariadenia opatrovateľskej služby penzióny pre dôchodcov kluby dôchodcov útulky polikliniky nemocnice s poliklinikou II. typu * podľa osobitného predpisu stavby ciest II. a III. triedy * podľa § 18 ods. 1 zák. NR SR č. 278/1993v znení zák. č. 161/2003 Z.z. na základe dohody

stavby a rozostavané stavby vrátane priľahlej plochy

 

 

 

 

ktoré prešli z vlastníctva štátu podľa: zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku VÚC zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách napríklad: miestne komunikácie administratívne budovy obcí kultúrne domy základné školy predškolské zaradenia centrá voľného času domovy - penzióny pre dôchodcov domovy dôchodcov nemocnice I. typu nemocnice s poliklinikou I. typu cintorín športový areál vo vlastníctve obce verejná zeleň stredné školy učilištia domovy sociálnych služieb pre deti domovy sociálnych služieb pre dospelých  polikliniky nemocnice s poliklinikou II. a III. typu cesty II. a III. triedy

 

 

 

 

 

 

< Predchádzajúca   Ďalšia >