Aktualizovaná prognóza výnosu DPFO na rok 2009

Streda, 08 júl 2009
Dovoľujem si Vás upozorniť, že na internetovej stránke Ministerstva financií SR je už zverejnený aktualizovaný rozpis prognózy výnosu dane z príjmov FO na rok 2009 pre jednotlivé mestá a obce spracovaný na základe aktualizovaného dopadu finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenskej republiky .
Podľa aktualizovanej prognózy výnosu dane z príjmov FO na roky  2009 – 2012 zverejnenej MF SR sa prognóza výnosu DPFO na rok 2009 pre obce znižuje z hodnoty 1 398 015 000  eur na sumu 1 168 087 000 eur, čo je zníženie o 16,4 %.  Odporúčam oboznámiť sa s aktualizovanými prognózovanými údajmi o výnose dane z príjmov FO pre Vaše mesto resp. obec a prehodnotiť ich dopad na rozpočet a činnosť mesta a obce do konca roka 2009.     Upozorňujem hlavne mestá a obce kde sú zriadené neštátne školy a školské zariadenia, že z dôvodu uvedenej zmeny sa znižuje aj očakávaný výnos dane z príjmov na jedného prepočítaného žiaka v roku 2009 na sumu 59, 69 eura. Túto skutočnosť by mesto resp. obec mala zohľadniť aj pri financovaní neštátnych škôl a školských zariadení, kde v roku 2009 trvá povinnosť poskytnúť týmto subjektom 90% z výnosu dane pripadajúcej  obciam z tohto ukazovateľa v danom rozpočtovom roku.                 Prístup k údajom o rozpise výnosu DPFO na web stránke MF SR je nasledovný: www.finance.gov.sk - položka Verejné financie – Fiškálna decentralizácia – Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane v roku 2009 prognóza jún 2009.     S pozdravom   Jaroslav Mrva, riad. finančnej sekcie    
< Predchádzajúca   Ďalšia >