Zmena v súvislosti so zverejnením výziev Programu rozvoja vidieka 2007-2013

Sobota, 07 február 2009
Dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu v súvislosti so zverejnením výziev Programu rozvoja vidieka 2007-2013, ktoré sa týkajú obcí - Opatrenie 3.4.1 "Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo" a Opatrenie 3.4.2 "Obnova a rozvoj obcí". Zmena sa týka dokladovania členstva žiadateľa v združeniach.

Zmeny sú nasledovné:

1. V prípade, ak si žiadateľ uplatňuje body v rámci bodovacích kritérií za to, že je členom záujmového združenia právnických osôb založeného v zmysle § 20 f Občianskeho zákonníka, predkladá vyplnenú Prílohu č. 2 Čestné vyhlásenie žiadateľa k prideleniu bodov v rámci bodovacích kritérií č. 14, 15 a 16.

2. V prípade, ak si žiadateľ uplatňuje body v rámci bodovacích kritérií za to, že je členom združenia obcí založených v zmysle § 20, písm. b) až f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladá vyplnenú Prílohu č. 2 Čestné vyhlásenie žiadateľa k prideleniu bodov v rámci bodovacích kritérií č. 14, 15 a 16.

3. V prípade, ak si žiadateľ uplatňuje body v rámci bodovacích kritérií za to, že je členom občianskeho združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, predkladá vyplnenú Prílohu č. 2 Čestné vyhlásenie žiadateľa k prideleniu bodov v rámci bodovacích kritérií č .14, 15 a 16.

Dokumenty a formuláre pre opatrenia 3.4.1. a 3.4.2. sú aktualizované k 27.1.2009 a a sú nasledovné:

a) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

b) Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

c)Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Všetky tieto dokumenty nádete v dokumentoch.

< Predchádzajúca   Ďalšia >