Rozvoj ľudských zdrojov na Hornom Považí prostredníctvom vzdelávacích aktivít

Sobota, 07 február 2009

Názov projektu: Rozvoj ľudských zdrojov na Hornom Považí prostredníctvom vzdelávacích aktivít

Prijímateľ: Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenia:  1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvyšenia adaptility pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Celkové výdavky projektu: 228 123,55 EUR

Požadovaná výška NFP: 216 717,38 EUR

Spolufinancovanie prijímateľa: 11 406,17 EUR

Začiatok realizácie: marec 2009

Ukončenie realizácie: november 2010  

Partnerské obce:  

Obec Belá Obec Nededza
Obec Bitarová Obec Nezbudská Lúčka
Obec Brezany

Obec Ovčiarsko

Mestský úrad Bytča

Obec Podhorie

Obec Divina

Obec Predmier

Obec Dlhé Pole

Obec Stráža

Obec DolnáTižina

Obec Strečno

Obec Gbeľany

Obec Svederník

Obec Krasňany

Obec Štiavnik

Obec Lietava

Obec Terchová

Obec Lutiše

Obec Varín

Obec Lysica

Obec Višňové

Obec Maršová-Rašov

Obec Zázrivá

Cieľ projektu: Rozvoj vzdelanostnej spoločnosti so zámerom ľahšieho uplatnenia sa na trhu práce a zvýšenia zamestnanosti.

Špecifické ciele:

Vytvorenie vzdelávacích aktivít na podporu a rast zamestnanosti.

Rozvoj vzdelávacích aktivít zameraných na odstránenie bariér pri vstupe a udržaní sa na trhu práce.   

Prínos projektu: 

Realizáciou projektu sa vytvorí spolupráca medzi jednotlivými obecnými a mestskými úradmi, čo v budúcnosti prispeje i k ich ďalšiemu partnerstvu pri ďalších projektoch. Výsledky projektu budú mať dopad i na ďalší a neustály rozvoj celoživotného vzdelávania obyvateľov, čo prispeje predovšetkým na zvýšenie ich kvalifikácie, rozvoj celého regiónu v oblasti ľudských zdrojov a znevýhodneným skupinám občanov vo veku nad 45 rokov sa tak vytvorí možnosť lepšieho presadenia na trhu práce. Z hľadiska finančnej udržateľnosti budú obecné a mestské úrady financovať nové projekty z vlastných zdrojov ako i pomocou získania grantových zdrojov. Realizáciou projektu a naplnením špecifických cieľov prispejeme k naplneniu horizontálnej priority: „Informačná spoločnosť“. Prostredníctvom využívania informačno-komunikačných technológií v oblasti ľudských zdrojov vo verejnej správe sa prispeje podstatnou mierou k oveľa vyššej efektívnosti a účinnosti implementácie prvkov vedomostnej spoločnosti. Realizovaním projektu a naplnením všetkých špecifických cieľov orientovaných na rozvoj ľudských zdrojov a implementáciu vzdelávacích aktivít v rámci regiónu prispeje projekt k naplnenie cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Výsledky realizácie projektu v konečnom dôsledku zlepšia kvalitu života súčasných i budúcich generácií, zvýšia adaptabilitu ľudských zdrojov na trhu práce a zamestnanosť, zvýšia úroveň, vzdelávania, ochrany zdravia, sociálnu a územnú celistvosť, ako aj úroveň ochrany životného prostredia.

 

Fotografie zo školení nájdete tu: