Správa o činnosti RZMOHP za rok 2007

Sobota, 24 január 2009
Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia vo vzťahu k združeným mestám a obciam plní výkonnú koordinačnú, iniciatívnu a metodicko-informačnú funkciu. Organizuje a uskutočňuje stretnutia, odborné semináre a pracovné aktivity zástupcov samosprávnych organov  miest a obcí k otázkam výmeny skúsenosti, uplatňovania kompetencií ako i riešenia spoločných problémov v rámci regiónu.

Členovia  Regionálneho združenia miest a obcí  Horného Považia  zastupujú Regionálne združenie v ZMOS. Ivan Harman, primátor mestá Žilina je členom Predsedníctva ZMOS, členom Rady ZMOS a  Komory miest. Ivan Dvorský, starosta obce Belá, Štefan Pucko, starosta obce Štiavnik zastupujú naše združenie v Rade ZMOS a sú zvolení za členov   Komory  obcí. Prostredníctvom týchto členov aktívne spolupracujeme so ZMOS a ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave zákonov, a legislatívnych noriem, rozpočtových pravidiel a iných nariadení centrálnych orgánov týkajúcich sa samosprávnych orgánov miest a obcí.

Rada Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia je odborný, metodický a iniciatívny orgán. Zaujíma stanoviská k návrhom zákonov v rámci pripomienkového konania, pripravujú námety na legislatívne zmeny a návrhy koncepčných materiálov v oblasti obcí a miest. V roku 2007 zasadala  štyrikrát.

Rok 2007 v Regionálnom združení miest a obcí Horného Považia zaznamenal zmeny. Za predsedu združenia t.j. štatutárneho zástupcu združenia bol zvolený Ivan Dvorský, starosta obce Belá. Zvolení boli aj noví členovia Rady združenia a Kontrolnej a revíznej komisie.
Združenie na svojich zasadnutiach sa zišlo štyrikrát.  Za účasti zástupcov rôznych inštitúcii a predstaviteľov  verejného života ako Ing. Juraj Blanár, predseda ŽSK, Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS, Ing. Ján Kirnág, riaditeľ Municipália, a.s., Ing. Monika Pilátová, zástupca MVRR SR,  Ing. Anton Hýll, riaditeľ správy a údržby ciest, Ing. Peter Rozbeck, riaditeľ spol. F.S.C. -  Bezpečnostné poradenstvo a ďalší, na svojich zasadnutiach riešilo aktuálne otázky v oblasti legislatívy, školstva, pozemkov a výstavby, v oblasti cestovného ruchu, zdravotnej starostlivosti ako:
-    koordináciu pri vypracovaní VZN a ďalších legislatívnych noriem miest a obcí
-    riešenie zabezpečenia prenesených a originálnych  kompetencií na mestá a obce:
školstvo, sociálne vecí, životné prostredie
-    riešenie problematiky vlastníckych práv a súvisiacich záväzkov k nehnuteľnostiam, ktoré boli delimitované obciam a samosprávnym krajom vrátane ostatných pozemkov pod pozemnými komunikáciami vyplývajúce z uznesenia vlády č.817
-    vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok vyplývajúcich zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-    v spolupráci s UPSVaR  v Žiline, Bytči a vo Varíne vo Výbore pre otázky zamestnanosti riešilo  v rámci Národného projektu č. V aktiváciu nezamestnaných a nezamestnaných s nízkou motiváciou odkázaných na dávku v hmotnej núdzi
-    regionálne združenie pripomienkovalo vypracovanie novely zákona o matrikách , ktorého podstatou bolo zníženie počtu matričných úradov zo súčasných 974 na 197
-    pripomienkovalo návrh vypracovania koncepcie komunálnej reformy v SR, Program obnova dediny a návrh stavebného zákona
-    participovalo na spracovaní Bezpečnostného projektu pre mestá a obce vyplývajúce zo zákona č. 428/2002Z.z. o ochrane osobných údajov a doplnení zmien a zákonov vykonaných  zákonom č. 602/2003 Z.z., zákonom č. 576/2004 Z.z. a zákonom  č. 90/2005 Z.z.
-    pravidelne informovalo  o možnostiach využívania dotácií z rôznych grantov, nadácií a fondov
-    regionálne združenie v roku 2007 predložilo žiadosť o NFP v rámci opatrenia č.2.1: Zlepšenie zamestnateľnosti skupín ohrozených sociálnym vylúčením Výzva č. SOP ĽZ –FSR-2007/2.1/01
-    členovia sa   zúčastnili  snemu ZMOS , ktorý organizuje  materská organizácia Združenie miest a obcí Slovenska,  plní  úlohy vyplývajúce zo zasadnutia
-    v mesiaci október pripravilo so zástupcami ZMOS  seminár pre členov Regionálneho združenia „ Aktuálne úlohy a povinností obcí a miest pri zavedení eura a ich financovanie v rozpočte na rok 2008“

< Predchádzajúca   Ďalšia >