Komunálny Spravodajca nielen k tvorbe rozpočtu

Utorok, 22 november 2022

Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti aktuálne vydanie Komunálneho Spravodajcu. Aktuálny Komunálny Spravodajca je prehľadom legislatívnych zmien a doplnení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady aj s krátkym komentárom je spracovaný v nadväznosti na ukončený proces komunálnych volieb do orgánov miestnej územnej samosprávy a na aktuálne obdobie prípravy a schvaľovania rozpočtov a všeobecne záväzných nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viac si prečítajte tu.

< Predchádzajúca   Ďalšia >