Nakladanie s majetkom obcí podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí - obchodná verejná súťaž

Utorok, 29 december 2020

Združenie miest a obcí Slovenska v rámci projektovej aktivity v rámci národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy vypracovalo newsletter týkajúci sa nakladania s majetkom obcí vo vzťahu k obchodnej verejnej súťaži.

Mnohokrát mestá a obce pri prevode majetku chcú dosiahnuť čo najvyšší príjem do rozpočtu a práve vtedy je ideálne využiť obchodnú verejnú súťaž ako najtransparentnejší spôsob prevodu majetku. Newsletter je rozdelený do dvoch častí. Prvou je úvod vo vzťahu k všeobecnej problematike nakladania s majetkom obce a v druhej časti sa špeciálne venuje obchodnej verejnej súťaži. V prílohe je k dispozícii vzor obchodných podmienok, ktorý môžu samosprávy použiť a upraviť pre potreby miest a obcí. Tento newsletter je zameraný na prípady hodné osobitného zreteľa, prispieva k lepšej aplikačnej praxi pri prevodoch majetku obcí.

Newsletter je k dispozícii tu.
Príloha k dokumentu a každý, doteraz spracovaný newsletter, je k dispozícii tu.

< Predchádzajúca   Ďalšia >