30. snem Združenia miest a obcí Slovenska

Pondelok, 27 máj 2019

V dňoch 22. a 23. mája 2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska. Delegáti dvojdňového snemu ZMOS sa venovali prioritám pre nadchádzajúce obdobie, okrem iného jednohlasne schválili prioritné aktivity, ktoré bude ZMOS presadzovať v rámci svojej činnosti a aktivít. Za predsedu organizácie bol zvolený Branislav Tréger, primátor mesta Liptovský Hrádok.

Naše združenie na 30. sneme ZMOS reprezentovali: Mgr. Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina, Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce Dolná Tižina, Mgr. Karina Holešová, starostka obce Hlboké nad Váhom, Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce Súľov Hradná, Ing. Anton Pláňavský, starosta obce Petrovice, Ing. Jozef Hruštinec, starosta obce Kolárovice, Ing. Martin Šimún, starosta obce Hvozdnica, PhDr. Mgr. Peter Mozolík, starosta obce Kotešová, Ing. Jozef Mičieta, starosta obce Veľké Rovne, Ing. Peter Zelník, starosta obce Dolný Hričov, Ing. Dušan Ďuríček, starosta obce Horný Hričov, Mgr. Roman Lisický, starosta obce Svederník, Anton Štefko, starosta obce Lutiše, PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza, Ing. Viliam Mrázik, starosta obce Teplička nad Váhom, Jozef Dávidik, starosta obce Terchová, Ing. Jozef Papán, starosta obce Stráňavy, Ladislav Čička, starosta obce Jablonové, Juraj Drdák, starosta obce Bitarová, Ervín Schmieger, starosta obce Ovčiarsko.

Prioritné aktivity, ktoré bude ZMOS presadzovať v rámci svojej činnosti a aktivít:

A) žiadajú vládu SR a Národnú radu SR prijať legislatívne opatrenia na:
1. vykonanie zmien v organizácii činnosti vlády SR zriadením prierezového ústredného orgánu štátnej správy pre územnú samosprávu, ministerstva pre miestny a regionálny rozvoj;
2. vypracovanie konkrétneho postupu usporiadania vlastníctva k pozemkom vo vlastníctve štátu a súkromných osôb pod objektmi vo vlastníctve miest a obcí, spolu s realizáciou programu pozemkových úprav pravidelne financovaných z kapitol štátneho rozpočtu podľa dohodnutých kritérií;
3. pokračovanie v procese modernizácie miestnej územnej samosprávy podľa národného projektu Modernizácia miestnej územnej samosprávy.

B) odmietajú doterajší postup prijímania legislatívnych opatrení, ktorými sa zvýšili odpočítateľné položky základu dane, zavádzali nové odpočítateľné položky v zákone o dani z príjmov, daňové bonusy a oslobodenia pre daňovníkov, ktorými sú fyzické osoby.
Nesúhlasia s prijímaním nových vládnych a poslaneckých návrhov, ktorými sa opakovane zvýšia odpočítateľné položky alebo zníži základ dane z príjmov daňovníkov, ktorými sú fyzické osoby, čím sa výrazne znížia vlastné príjmy miest a obcí.

C) odmietajú, aby sa novoprijatými legislatívnymi úpravami zvyšovali zákonné výdavky miest a obcí bez ich reálneho finančného krytia na strane príjmov, menil sa spôsob a výška financovania neštátnych sociálnych zariadení, zavádzali nové povinnosti v predprimárnom vzdelávaní a regionálnom školstve bez dohody s reprezentatívnou organizáciou miest a obcí.
Nekontrolovateľným zvyšovaním výdavkov spojeným s plnením štátnych priorít hrozí, že mestá a obce nebudú schopné zabezpečovať rozsah a kvalitu služieb pre svojich občanov.


D) navrhujú, aby sa ZMOS po 30. sneme zameral na plnenie týchto priorít:
1. Komplexne sa venovať problematike financovania všetkých pôsobností miest a obcí s dôrazom na postupné zvyšovanie ich vlastných príjmov, pri objektivizácii výšky finančných transferov na prenesený výkon štátnej správy na mestá a obce.
2. Ponechať súčasný systém financovania miest a obcí a rozdelenia daní. Analyzovať možnosti zapojenia ďalších finančných nástrojov na financovanie originálnych pôsobností miest a obcí.
3. Presadzovať také legislatívne zmeny, ktorými sa zlepší postavenie miest a obcí pri napĺňaní ich originálnej zodpovednosti za výkon pôsobností najmä v oblastiach regionálneho školstva, sociálnych vecí, odpadového hospodárstva, životného prostredia.
4. Žiadať, aby v súlade s princípmi fiškálnej decentralizácie najneskôr v termíne do dvoch rokov bolo presunuté na štát financovanie neštátnych špeciálnych materských škôl, špeciálnych školských klubov, špeciálnych výchovných zariadení a zariadení špeciálno-pedagogického poradenstva a pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
5. Zastaviť ministerstvom navrhované zmeny vo financovaní neštátnych sociálnych zariadení povinným financovaním ich prevádzky na úkor rozpočtov miesta obcí. Presadzovať zmeny, ktorými budú môcť mestá a obce dobrovoľne podporovať zo svojich rozpočtov priamo klientov neštátnych sociálnych zariadení, nie ich vlastníkov a prevádzkovateľov.
6. Pri tvorbe nového stavebného zákona presadzovať, aby stavebné konanie bolo vykonávané miestnou územnou samosprávou ako prenesený výkon štátnej správy so zabezpečením plného financovania a metodickej podpory zo strany štátu.
7. Presadzovať zmeny v príslušnej legislatíve s dôrazom na povinnosti miest a obci vo vzťahu k celoplošnej zimnej údržbe.
8. Požadovať vytváranie podmienok na vyčerpanie všetkých finančných prostriedkov alokovaných na projekty samosprávy v rámci štrukturálnych fondov EÚ, ich navýšenie a zmenu podmienok jednoduchšieho zapojenia a využitia aj pre malé samosprávy. Presadzovať vyhlásenie výziev na projekty investičného charakteru žiadané samosprávou a nedovoliť realokáciu prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného programu do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
9. Pri príprave nového programového obdobia presadzovať požiadavky samospráv v súlade s „Pozičným dokumentom ZMOS k príprave programového obdobia EŠIF 2021-2027.
10. Presadzovať zjednodušenie procesov a ďalšie oprávnené požiadavky miest a obcí pri plnení povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
11. Podporovať proces modernizácie a informatizácie miestnej územnej samosprávy realizáciou ďalších projektov na rozšírenie počtu digitalizovaných služieb, znižovanie administratívnej záťaže a zvýšenie efektívnosti výkonu pôsobností miest a obcí. Vykonať komplexný audit vzťahov ZMOS – DEUS – DCOM. Vykonať nezávislý audit skutočných funkcionalít IS DCOM a jeho efektívneho využívania samosprávami.

< Predchádzajúca   Ďalšia >