Revízie detských ihrísk

Pondelok, 30 apríl 2018

Minimálne požiadavky na detské ihriská sú stanovené:
• slovenskými, európskymi alebo medzinárodnými technickými normami (napríklad STN EN 1176 a STN EN 1177),
• zákonmi Slovenskej republiky (napríklad zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v platnom znení),
• nariadeniami vlády SR (napríklad nariadenie vlády č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia,
• vyhláškami, hygienickými normami a technickými požiadavkami na bezpečnosť športovísk a priestorov poskytujúcich vzdelávanie mimo školy.

 

Výrobca detského ihriska musí poskytnúť návod na údržbu. Návod musí obsahovať pravidelnosť údržby s uvedením typu zariadenia, na ktorom sa má v akom časovom horizonte vykonať údržba. Výrobca zariadenia musí poskytnúť objednávateľovi výkresy a schémy na údržbu, kontrolu zariadenia a overenie správnej funkcie zariadenia, resp. na opravu zariadenia.

Povinnosti prevádzkovateľa
Vlastník alebo prevádzkovateľ detského ihriska si môže vytvoriť interný systém kontroly detského ihriska.

Medzi hlavné body systému patrí najmä revízia poriadku detského ihriska, plán kontrol, plán správy a údržby, ako aj ďalšia dokumentácia týkajúca sa iných činností spojených so zariadeniami.
Plán kontrol by mal obsahovať niekoľko stupňov kontroly: bežnú vizuálnu kontrolu, prevádzkovú kontrolu a hlavnú ročnú kontrolu. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať všetky typy kontrol detského ihriska.

1. Bežná kontrola
Bežná vizuálna kontrola je zameraná na úroveň čistoty povrchu detského ihriska, kompletnosť a opotrebovanie zariadení, kontrolu základov, konštrukčnej pevnosti zariadení a celkovej bezpečnosti detského ihriska. Bežnú vizuálnu kontrolu môže vykonávať prevádzkovateľ vo vlastnej réžii alebo poverená osoba, ktorou môže byť akákoľvek osoba poučená o spôsoboch vykonania kontroly. Vizuálna kontrola sa vykonáva minimálne raz za 7 dní.

2. Prevádzková kontrola
Prevádzková kontrola je detailnejšia kontrola zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadenia, a to najmä z hľadiska opotrebovania. Kontroluje sa: poriadok detského ihriska, oplotenie, povrch ihriska, minimálne priestory zariadení, lokalizácia dodatočného vybavenia, označenie zariadení, stabilita, kompletnosť a úroveň opotrebovania zariadení a stav spojov, vzduchotesné súčasti. Tento druh kontroly môže opäť vykonávať prevádzkovateľ alebo poverená osoba. Výsledky kontroly by mali byť zaevidované do dokumentácie spojenej so správou a údržbou detského ihriska. Prevádzková kontrola sa vykonáva pravidelne, minimálne v 3-mesačnej periodicite.

3. Hlavná ročná kontrola
Hlavná ročná kontrola detského ihriska sa zameriava na revíziu celkovej úrovne bezpečnosti detského ihriska, základov a povrchov. Kontrolujú sa účinky poveternostných vplyvov, znaky rozpadu alebo korózie a zmeny zariadenia vyplývajúce z opráv. Hlavnú ročnú kontrolu nesmie vykonávať zamestnanec prevádzkovateľa, ale iba nezávislý špecialista z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) alebo autorizovaná osoba. Odporúča sa, aby pracovníci, ktorí vykonávajú rutinné vizuálne kontroly, absolvovali aspoň základné školenie. Prevádzkovatelia, ktorí spravujú jedno detské ihrisko, môžu požiadať o preškolenie v rámci komplexnej ročnej kontroly. Je pravdou, že kontrola detského ihriska externou firmou zvyšuje náklady prevádzkovateľa, avšak zákon nepustí a treba ho rešpektovať.

Legislatíva:
Nariadenie vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia,
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ustanovenie § 22),
Vyhláška č. 525/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia,
Vyhláška č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež,
Vyhláška č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská

< Predchádzajúca   Ďalšia >