Snem združenia

Snem združenia je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho delegovaní zástupcovia miest a obcí členovia združenia (podľa časti III, odst. 3d týchto Stanov ).

Snem sa koná minimálne 1x ročne.
Po voľbách do orgánov samospráv je potrebné zvolať snem najneskôr do 2 mesiacov po oznámení ich výsledkov. Na návrh Rady združenia alebo na požiadanie1/5 členov združenia ( ak ide o závažné dôvody) môže byť zvolaný mimoriadny snem.

Snem sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. Každý delegát má jeden hlas. Spôsob hlasovania určuje snem. V prípade neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny delegátov združenia, nie je snem uznášaniaschopný a nekoná sa.

Do výlučnej pôsobnosti snemu patrí:
a) schvaľovať a meniť Stanovy združenia
b) voliť a odvolávať:
- predsedu združenia
- podpredsedu združenia
- tajomníka združenia
- členov Rady združenia
- členov Kontrolnej a revíznej komisie
- členov Rady ZMOS
c) prerokovávať a schvaľovať:
- správy o činnosti a plnení úloh združenia
- základné smery a úlohy združenia pre budúce volebné obdobie
- rozpočet združenia
- správy o hospodárení združenia
- správy kontrolnej a revíznej komisie o výsledku hospodárenia
- zásady hospodárenia
- výšku členských príspevkov
- rokovací poriadok
d) rozhodovať o vylúčení člena združenia ( v zmysle časti III, odst. 4b týchto Stanov)
e) rozhodovať o zrušení združenia, resp. jeho premenovaní
< Predchádzajúca