Výsledok hospodárenia miest a obcí za rok 2015

Piatok, 13 máj 2016

Hospodárenie miest a obcí za rok 2015 skončilo podľa týchto údajov v prebytku 64,59 mil. euro. Napriek tomu, že nedosiahlo rozpočtové parametre, aj v roku 2015 sa potvrdilo zodpovedné hospodárenie miest a obcí. Hlavným dôvodom odchýlky oproti rozpočtu bola vyššia realizácia investičných programov koncom roka, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte verejnej správy, a na ktoré si mestá a obce buď požičiavali cudzie zdroje alebo zapojili vlastné v priebehu roka – napr. na projekty verejného osvetlenia, financovanie podielu na výstavbe bytov, materských škôl a pod. K ďalším dôvodom vzniknutého rozdielu patrili potreba zvyšovania miezd a odvodov v súlade s kolektívnou zmluvou najmä v školstve, nižšie plnenie kapitálových príjmov z predaja majetku.

V prílohe sú okrem číselných údajov o hospodárení miest a obcí uvedené aj údaje o výške a vývoji dlhu miest a obcí, stave finančných prostriedkov na účtoch miest a obcí, ich finančnej kapacite a  miere samofinancovania, ako aj prepočet dopadov prípadného zavedenia mixu daní v porovnaní so skutočným vývojom. Okrem toho  aj vývoj výnosu dane z príjmov za prvé štyri mesiace roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Hodnotenie výsledkov hospodárenia miest a obcí bolo potvrdené Eurostatom v rámci jeho tzv. jarnej notifikácie, je súčasťou hodnotenia hospodárenia celého okruhu subjektu verejnej správy za rok 2015.

Výsledok hospodárenia miest a obcí za rok 2015  

< Predchádzajúca   Ďalšia >