Usmernenie pre vozidlá Hasičského a záchranného zboru

Štvrtok, 18 február 2016

Usmernenie pre vozidla Hasičského a záchranného zboru  za účelom výpožičky na zabezpečenie plnenia úloh obce (mesta) na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 314/2001 Z. z.“) súvisiacich   so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a na účely vykonávania odbornej prípravy a výcviku členov dobrovoľného hasičského zboru obce vrátane súťaží v hasičskom športe, ktoré sú súčasťou odbornej prípravy.

Usmernenie   

< Predchádzajúca   Ďalšia >