Kontrolná a revízna komisia

Kontrolná a revízna komisia má spravidla 3-5 členov, ktorých volí snem združenia. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. Predseda komisie je pravidelne prizývaný na rokovanie Rady združenia. Členovia komisie sú dobrovoľní, neplatení zástupcovia združených miest a obcí.

Komisia plní najmä tieto úlohy:
a) v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vykonáva kontrolu hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia
b) kontroluje dodržiavanie Stanov združenia a plnenie uznesení snemu
c) navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a správam o výsledku hospodárenia združenia
e) 1x ročne predkladá snemu združenia správu o výsledku kontroly

Meno Starosta obce Funkcia v komisii
Ing. Jozef Martinček Gbeľany  predseda
Alica Kostolná   Turie  člen komisie
Jarmina Dobroňová Hričovské Podhradie člen komisie

 

< Predchádzajúca   Ďalšia >