Miestne dane

Utorok, 11 november 2014

NR SR dňa 30. októbra 2014 schválila zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov. V novom čl. VII. zákona bol zapracovaný a následne schválený aj poslanecký návrh, ktorým sa novelizuje aj zákon o miestnych daniach. Opätovne sa upravuje maximálna ročná sadzba dane z pozemkov pre pozemky podľa § 6 ods. 1 písm. d) t.j. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy. Oproti pôvodnej úprave v zákone č. 268/2014 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde bolo schválené maximálne 5-násobné zvýšenie sadzby dane za tieto pozemky, môže podľa novej úpravy správca dane túto hranicu zvýšiť najviac na 10-násobok ročnej sadzby dane z pozemkov. Podľa § 8 ods. 1. Zákona o miestnych daniach je základná sadzba 0,25 %. Táto úprava by mala byť účinná od 1.12.2014.

Metodické usmernenie   

< Predchádzajúca   Ďalšia >