Sociálne služby v podmienkach miest a obcí

Pondelok, 22 apríl 2013

Dňa 17. apríla 2013 sa konala  v Michalovciach za účasti viac ako 130 účastníkov - primátorov, starostov a hostí z MPSVaR SR, vedúcich sociálnych odborov a riaditeľov sociálnych zariadení konferencia „ Sociálne služby v podmienkach miest a obcí“.
Program konferencie bol zameraný  pre riešenie  otázky   pôsobenia obcí a miest v sociálnej oblasti - poskytovanie sociálnych služieb podieľanie sa na riešení hmotnej núdze, sociálno - právnej ochrane a kuratele, vytváranie podmienok pre rozvoj zamestnanosti, aktivovanie ľudí k práci, riešenie inklúzie a stále sa prehlbujúcich problémov v oblastiach s marginalizovanými komunitami.

Pôsobenie ZMOS v sociálnej oblasti – prezentácia predsedu ZMOS J. Dvonča
Súčasná  situácia  v riadení, zabezpečovaní   sociálnych služieb z pohľadu miest, obcí a VÚC
Sociálne služby v podmienkach miest a obcí programová konferencia ZMOS

< Predchádzajúca   Ďalšia >