Rada Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia

Rada združenia je výkonným orgánom združenia a riadi jeho činnosť medzi zasadaniami snemu. Za svoju činnosť zodpovedá snemu.

Rada má spravidla 5-9 členov volených snemom. Tvoria ju predseda združenia, podpredseda združenia (pre výkon funkcie neuvoľnení) a ďalší členovia združenia.

Rada sa schádza 4-krát do roka. Zvoláva ju predseda združenia písomne. Za obsahovú a organizačnú prípravu jej rokovania zodpovedá tajomník združenia.

Je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Rozhodnutia rady sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina jej členov, pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu, ktorý hlasuje vždy ako posledný.

Do pôsobnosti Rady združenia prináleží najmä:
a) obsahová a organizačná príprava a zvolávanie zasadnutí snemu, konferencií a zhromaždení členov združenia
b) zabezpečovať realizáciu uznesení snemu
c) prerokúvať námety a žiadosti členov združenia a určovať postup ich riešenia
d) voliť predsedu a podpredsedu Rady združenia z radov členov Rady združenia
e) schvaľovať zriaďovanie sekcii a iných pomocných orgánov združenia na zabezpečovanie úloh združenia a pravidelne vyhodnocovať ich činnosť
f) schvaľovať zriaďovanie podnikateľských činností a služieb, vydávanie publikácii a informačných materiálov pre členov združenia
g) schvaľovať ročné rozpočty združenia a ročné výsledky hospodárenia
h) schvaľovať organizačný poriadok združenia
i) prerokúvať a schvaľovať program spolupráce združenia s organizáciami, mestami a obcami v zahraničí

Meno

Starosta obce
Funkcia v rámci rady
Mgr. Peter Fiabáne  Žilina
predseda
Ing. Miroslav Minarčík Bytča
podpredseda
PhDr. Peter Vajda Nededza člen rady
Ing. Michal Krško Divinka člen rady
Ing. Jaroslav Bušfy
Súľov Hradná
člen rady

 

Tajomníčka Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia: Bc. Oľga Jaroščiaková

Ďalšia >