Stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k štrajku pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Pondelok, 26 november 2012
ZMOS, rešpektujúc právo zamestnanca na štrajk, neprijímalo žiadne rozhodnutia v súvislosti s vyhláseným štrajkom pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 26. novembra 2012. Mestá a obce sa zaviazali v memorande s vládou SR konsolidovať a šetriť aj v mzdovej oblasti.


Navrhované zvýšenie taríf a finančné nároky z toho plynúce, sú preto v protiklade s konsolidačným úsilím. Ak príde zo strany vlády SR k naplneniu požiadaviek na zvýšenie miezd a odmien, musí byť toto zvýšenie účelovo zabezpečené nielen pre pedagógov v základných školách, ale pre všetkých zamestnancov. Vrátane pedagógov v školských zariadeniach, nepedagogických zamestnancov a ostatných profesií. Podľa názoru ZMOS sa dá zrealizovať len cestou úpravy normatívu a účelovou dotáciou zo štátneho rozpočtu pre mestá a obce, ktoré tieto prostriedky poskytnú škole a školskému zariadeniu. Riaditelia škôl a školských zariadení, ako zamestnávatelia, sú zodpovední za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy. Teda aj v čase štrajku musia vedieť garantovať okrem bezpečnosti pre deti aj napr. náhradnú prácu pre ľudí, ktorí do štrajku nevstúpia. Podobne zodpovedajú aj za rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov, za ich zúčtovanie v súlade s rozpočtovými pravidlami. Potvrdené mediálne informácie , ktoré hovorili o tom, že čas strávený štrajkom, za ktorý neprináleží zamestnancovi mzda, má byť nahradený vyplácaním odmien alebo osobných príplatkov, nemá len etický rozmer. Môže byť v rozpore s platnou legislatívou, nakoľko by neboli naplnené skutkové a ani iné právne dôvody na ich poskytnutie. ZMOS odporučilo svojim členom, aby finančné prostriedky určené na mzdy, ktoré sa nedajú vyplatiť z dôvodu účasti zamestnancov na štrajku, boli ponechané pre školy na zlepšenie ich technického vybavenia.
 
< Predchádzajúca   Ďalšia >