Stanovy

S T A N O V Y

REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA MIEST A OBCÍ HORNÉHO POVAŽIA

v znení zmien a doplnkov

schválených 02.09.20013 na sneme združenia

(úplné znenie)

 

I.
Všeobecné ustanovenie

 

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (ďalej len združenie) je dobrovoľným záujmovým, na politických stranách nezávislým združením právnických osôb – miest a obcí na Hornom Považí.

Jeho hlavným cieľom je obhajovať zákonné práva a záujmy miest a obcí, aktívne ovplyvňovať rozvoj ich samosprávnych funkcií, koordinovať postup obcí pri vykonávaní im zverených úloh a navrhovať riešenia prípadných kompetenčných problémov medzi samosprávnymi a územnými orgánmi.

 

II.
 Postavenie združenia a predmet jeho činnosti

 

1.) Združenie je koordinačným, iniciatívnym a metodicko-informačným orgánom združených miest a obcí Horného Považia s právnou subjektivitou.

Jeho sídlo  je na Mestskom úrade, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.

Zastupuje združené obce a mestá vo vzťahu k orgánom štátnej správy, vláde SR, zákonodarným orgánom a medzinárodným organizáciám v otázkach ochrany ich zákonných práv a záujmov.

Štatutárnym zástupcom združenia je predseda združenia.

2.) Predmet činnosti združenia

a) zjednocuje postup miest a obcí pri plnení zákonom im zverejnených kompetencií a práv

b) zovšeobecňuje skúsenosti z uplatňovania princípov samospráv miest a obcí a foriem účasti občanov na správe miest a obcí uplatňovaných doma aj v zahraničí

c) organizuje a uskutočňuje stretnutia, odborné semináre a pracovné aktívy zástupcov samosprávnych orgánov miest a obcí k otázkam výmeny skúseností, uplatňovania kompetencií ako i riešenia rozvojových zámerov miest a obcí, zabezpečovania celospoločenských úloh a formovania spoločných stratégií smerujúcich k posilneniu ich postavenia

d) zapája jednotlivých členov združenia do riešenia spoločných problémov v rámci regiónu

e) na požiadanie obcí a miest vykonáva koordináciu združených miest a obcí pri zabezpečovaní a riešení regionálnych problémov

f) aktívne spolupracuje so ZMOS a ústrednými orgánmi štátnej správy na príprave zákonov a legislatívnych noriem, rozpočtových pravidiel a iných nariadení centrálnych orgánov týkajúcich sa samosprávnych orgánov miest a obcí 

g) predkladá ústredným orgánom štátnej správy, vláde SR a NR SR iniciatívne návrhy na riešenie prípadných sporných otázok týkajúcich sa kompetencií samosprávnych orgánov miest a obcí a ich vzťahov s územnými štátnymi orgánmi

h) vykonáva poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, rozpočtového hospodárstva, územno-plánovacích dokumentov, spracovania koncepcií rozvoja sídiel a regiónov, ako i metód a foriem práce samosprávnych orgánov

ch) zhromažďuje základné informácie o združených obciach, ich rozvojových zámeroch a iniciatívach a tieto využíva vo svojej činnosti.

 

III. 
Členstvo v združení, práva a povinnosti

 

1.) Členstvo v združení:

a) členstvo v združení je dobrovoľné

b) členom združenia sa môže stať každé mesto a obec Horného Považia, v ktorých boli zvolené samosprávne orgány

c) členstvo vzniká na základe prihlášky schválenej mestským alebo obecným zastupiteľstvom žiadateľa, podpísanej štatutárnym zástupcom mesta-obce, dňom jej schválenia snemom združenia

2.) Práva členov združenia:

a) zúčastňovať sa prostredníctvom delegovaných zástupcov na rokovaniach snemu, konferencií a ďalších orgánov združenia. Každý člen určí na dobu volebného obdobia samosprávnych orgánov z radov ich členov vždy jedného delegáta a jeho zástupcu, ktorí budú mesto-obec zastupovať na uvedených podujatiach

b) voliť a byť volený do orgánov združenia

c) požadovať poradenské a koordinačné služby poskytované združením a navrhovať opatrenia na zlepšenie jeho činnosti

d) zúčastňovať sa na všetkých podujatiach organizovaných a zabezpečovaných združením

e) predkladať námety a žiadosti na riešenie prípadných problémov týkajúcich sa kompetenčných vzťahov samosprávnych orgánov, ktorými by boli ohrozené práva a záujmy obce. Týmto sa neobmedzuje samostatná iniciatíva miest a obcí vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy

f) zúčastňovať sa na plnení úloh združenia a byť informovaný o jeho činnosti

g) prednostne získavať informácie, materiály a podklady na pomoc samosprávnym orgánom miest-obcí, ktoré ma združenie k dispozícii

3.) Povinnosti členov združenia:

a) dodržiavať Stanovy združenia a aktívne sa podieľať na plnení úloh

b) zúčastňovať sa na zasadnutí orgánov združenia

c) platiť členské príspevky, ktorých výšku určuje snem združenia

d) včas písomne oznamovať personálne zmeny v delegovaní zástupcov miest-obcí v združení

4.) Zánik členstva v združení:

a) písomným oznámením člena, že vystupuje zo združenia

b) vylúčením člena. O vylúčení rozhoduje snem združenia. K vylúčeniu môže dôjsť iba z dôvodov neplnenia si povinnosti podľa častí III odst. 3 bod c) týchto Stanov. Návrh na vylúčenie predkladá predseda združenia.

c) Pri ukončení členstva v združení nemá odstupujúci člen nárok na žiadnu finančnú náhradu zo združenia

 

IV.
 Orgány združenia
Združenie má tieto orgány:

1.) Snem združenia

2.) Rada združenia

3.) Sekcie pre jednotlivé oblasti činnosti združenia

4.) Kontrolná a revízna komisia

5.) Tajomník

 

1.) Snem združenia

Snem združenia je najvyšším orgánom združenia. Tvoria ho delegovaní zástupcovia miest a obcí členovia združenia (podľa časti III, odst. 3d týchto Stanov).

Snem sa koná minimálne 1x ročne.

Po voľbách do orgánov samospráv je potrebné zvolať snem najneskôr do 2 mesiacov po oznámení ich výsledkov. Na návrh Rady združenia alebo na požiadanie 1/5 členov združenia (ak ide o závažné dôvody) môže byť zvolaný mimoriadny snem.

Snem sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov. Každý delegát má jeden hlas. Spôsob hlasovania určuje snem. V prípade neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny delegátov združenia, nie je snem uznášaniaschopný a nekoná sa.

Do výlučnej pôsobnosti snemu patrí:

a) schvaľovať a meniť Stanovy združenia

b) voliť a odvolávať:

            - predsedu združenia

            - podpredsedu združenia

            - tajomníka združenia

            - členov Rady združenia

            - členov Kontrolnej a revíznej komisie

            - členov Rady ZMOS

c) prerokovávať a schvaľovať:

            - správy o činnosti a plnení úloh združenia

            - základné smery a úlohy združenia pre budúce volebné obdobie

            - rozpočet združenia

            - správy o hospodárení združenia

            - správy kontrolnej a revíznej komisie o výsledku hospodárenia

            - zásady hospodárenia

            - výšku členských príspevkov

            - rokovací poriadok

 d) rozhodovať o vylúčení člena združenia (v zmysle časti III, odst. 4b týchto Stanov)

 e) rozhodovať o zrušení združenia, resp. jeho premenovaní

 Uznesenie snemu je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 

2.) Rada združenia

Rada združenia je výkonným orgánom združenia a riadi jeho činnosť medzi zasadaniami snemu. Za svoju činnosť zodpovedá snemu.

Rada má spravidla 5-9 členov volených snemom. Tvoria ju predseda združenia, podpredseda združenia (pre výkon funkcie neuvoľnení) a ďalší členovia združenia.

Rada sa schádza 4-krát do roka. Zvoláva ju predseda združenia písomne. Za obsahovú a organizačnú prípravu jej rokovania zodpovedá tajomník združenia.

Je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Rozhodnutia rady sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina jej členov, pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu, ktorý hlasuje vždy ako posledný.

Do pôsobnosti Rady združenia prináleží najmä:

a) obsahová a organizačná príprava a zvolávanie zasadnutí snemu, konferencií a zhromaždení členov združenia

b) zabezpečovať realizáciu uznesení snemu

c) prerokúvať námety a žiadosti členov združenia a určovať postup ich riešenia

d) voliť predsedu a podpredsedu Rady združenia z radov členov Rady združenia

e) schvaľovať zriaďovanie sekcii a iných pomocných orgánov združenia na zabezpečovanie úloh združenia a pravidelne vyhodnocovať ich činnosť

f) schvaľovať zriaďovanie podnikateľských činností a služieb, vydávanie publikácii a informačných materiálov pre členov združenia

g) schvaľovať ročné rozpočty združenia a ročné výsledky hospodárenia

h) schvaľovať organizačný poriadok združenia

i) prerokúvať a schvaľovať program spolupráce združenia s organizáciami, mestami a obcami v zahraničí

 

3.) Sekcie združenia

Sekcie sú poradným a iniciatívnym orgánom združenia. Zriaďuje ich Rada združenia podľa potrieb na zabezpečovanie úloh v jednotlivých oblastiach jej činnosti. Úlohou sekcie je posudzovať a vyjadrovať sa k zásadným systémovým opatreniam, legislatívnym normám, zákonom prijímaným na úrovni centrálnych štátnych orgánov, ktoré sa týkajú mestských a obecných záujmov.

Posudzujú tiež prípadné problémy, ktoré vzniknú z kompetenčných vzťahov samosprávnych orgánov a územných orgánov štátnej správy, regionálnych záujmov rozpočtových vzťahov a riešenie potrieb rozvojových zámerov miest a obcí, medzinárodnej spolupráce a rozvoja stykov so zahraničím. Iniciatívne navrhujú opatrenia na ich riešenie.

Predsedom sekcie je vždy člen Rady združenia a ostatní členovia sú menovaní z radov členov združenia.

 

4) Kontrolná a revízna komisia

Kontrolná a revízna komisia má spravidla 3-5 členov, ktorých volí snem združenia. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. Predseda komisie je pravidelne prizývaný na rokovanie Rady združenia. Členovia komisie sú dobrovoľní, neplatení zástupcovia združených miest a obcí.

Komisia plní najmä tieto úlohy:

a) v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi vykonáva kontrolu hospodárenia a účelného využívania finančných prostriedkov a majetku združenia

b) kontroluje dodržiavanie Stanov združenia a plnenie uznesení snemu

c) navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov

d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a správam o výsledku hospodárenia združenia

e) 1x ročne predkladá snemu združenia správu o výsledku kontroly

 

5) Tajomník združenia

Tajomník združenia je zamestnancom združenia. Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi združenia, ktorému je priamo podriadený a rade.

Zúčastňuje sa rokovania snemu a rady bez poradného hlasu.

 

V.

Hospodárenie združenia

 

Združenie hospodári s majetkom, ktorý nadobudlo v priebehu svojej činnosti. Hospodárenie sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, smernicami združenia a rozpočtom, ktorý na obdobie kalendárneho roka schvaľuje snem združenia.

Majetok (hmotné a finančné prostriedky) získava združenie z členských príspevkov dotácii a darov.

Orgány združenia a jeho organizačné zložky sú povinné tento majetok účelne využívať a chrániť.

 

VI.
 Záverečné  ustanovenie

 

Zánik združenia:

Združenie zanikne, ak o tom rozhodne snem trojpätinovou väčšinou všetkých riadnych členov. Zánik združenia musí byť potvrdený výmazom z registra. Pri zániku združenia snem menuje likvidátora, ktorý je oprávnený konať v mene združenia vo všetkých veciach spojených s likvidáciou, v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

Likvidačný prebytok sa rozdelí podľa kľúča stanoveného snemom všetkých členov združenia.

Tieto Stanovy v znení zmien a doplnkov nadobúdajú platnosť schválením snemom Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia dňa 02.09.2013

Účinnosť nadobúdajú dňom registrácie.