Metodické usmernie pre stavebné úrady k problematike povoľovania stavebných úprav

Utorok, 20 december 2011

Metodické usmernenie pre stavebné úrady a krajské stavebné úrady k problematike povoľovania terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systéme ekologickej stability, vzhľad krajiny alebo odtokové pomery v území (napr. pre revitalizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku z hľadiska ochrany pred povodňami). 

Usmernenie

< Predchádzajúca   Ďalšia >