Finančná výpomoc pre poškodených mimoriadnou udalosťou

Piatok, 12 august 2011

Vážení členovia regionálneho združenia,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti informáciu z Ministerstva vnútra SR týkajúcu sa finančnej výpomoci pre poškodených mimoriadnou udalosťou.  

Poškodení mimoriadnou udalosťou budú môcť požiadať o jednorazovú finančnú výpomoc
3.8.2011, Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Ľudia, ktorým mimoriadna udalosť poškodila alebo zničila obydlie, budú môcť získať jednorazovú finančnú výpomoc. Vyplýva to z novely zákona o civilnej ochrane, ktorú schválila legislatívna rada vlády. O výpomoc bude možné požiadať do 30 dní od vyhlásenia mimoriadnej udalosti.

Žiadosť je spolu s výpisom z listu vlastníctva a kópiou listu vlastníctva či nájomnej zmluvy potrebné predložiť obci, na ktorej území sa obydlie nachádza. Obec v spolupráci s obvodným úradom posúdi rozsah jeho poškodenia a s úradom práce preskúma sociálnu situáciu žiadateľa - či je v hmotnej núdzi, s ťažkým zdravotným postihnutím, či je žiadateľ osamelý rodič starajúci sa o nezaopatrené dieťa alebo starobný dôchodca. Zoznam žiadostí o výpomoc obec predloží príslušnému obvodnému úradu, ktorý ho so svojim stanoviskom posunie ministerstvu vnútra. Rezort následne vypracuje návrh na poskytnutie výpomoci, o ktorom rozhodne vláda.

Výpomoc je nenávratná a nie je na ňu právny nárok. Poskytne sa z prostriedkov štátneho rozpočtu. Zoznam ľudí, ktorí ju získali obec zverejní na úradnej tabuli alebo svojej webovej stránke. Tento systém pomoci štátu na zmiernenie následkov mimoriadnych udalostí a zachovanie životnej úrovne poškodených ľudí by mal byť účinný od januára 2012.

< Predchádzajúca   Ďalšia >