Komunálne voľby 2010

Streda, 08 december 2010

  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  zvolených funkcionárov miestnej územnej samosprávy 

Podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona NR SR č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon“) sú všetci verejní činitelia, ktorí spadajú pod jeho osobnú pôsobnosť, povinní podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie (v našom prípade od zloženia zákonom stanoveného sľubu), písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok.  

Z funkcionárov miestnej územnej samosprávy patria pod osobnú pôsobnosť ústavného zákona primátori miest, starostovia mestských častí v Bratislave a v Košiciach, starostovia obcí, poslanci mestských zastupiteľstiev a zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach.

Na poslancov obecných zastupiteľstiev sa ústavný zákon nevzťahuje.

Oznámenie za rok 2010 podávajú do 30 dní od zloženia sľubu všetci verejní funkcionári územnej samosprávy, na ktorých sa ústavný zákon vzťahuje, bez ohľadu na to, či ide o nových funkcionárov, alebo či sú do funkcie opätovne zvolení.

K oznámeniu je zo zákona potrebné do konca apríla 2011 doložiť aj potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb, prípadne iný doklad vydávaný na daňové účely, potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. za rok 2010.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov odstupujúcich funkcionárov miestnej územnej samosprávy

Primátori miest, starostovia mestských častí v Bratislave a v Košiciach a starostovia obcí, ktorí nepokračujú vo výkone funkcie, sú povinní podľa čl. 8 ods. 5 ústavného zákona do 30 dní po uplynutí jedného roka odo dňa skončenia výkonu funkcie (t.j. od zloženia sľubu novým primátorom alebo starostom) podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok. Ústavný zákon ustanovuje aj obsah tohto oznámenia.

Povinnosť podať oznámenie po roku od skončenia výkonu funkcie sa nevzťahuje na poslancov mestských zastupiteľstiev a zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach.

Protokolárne odovzdanie funkcie starostu

V tohtoročných voľbách do orgánov samosprávy obcí došlo k výmene viac ako 32 % primátorov a starostov. Nielen pre novozvoleného, ale aj pre odchádzajúceho štatutára mesta a obce je dôležité riadne a včasné odovzdanie agendy, ktoré v budúcnosti môže pomôcť predísť rôznym možným nedorozumeniam a problémom. Najlepšie je, samozrejme, odovzdať funkciu písomne. V súvislosti s viacerým Vašimi požiadavkami na usmernenie, ako by asi odovzdanie funkcie malo prebiehať a vyzerať, s ktorými ste sa na Kanceláriu ZMOS obrátili, pripravila sekcia legislatívy návrh, ako by mohol odovzdávajúci protokol (záznam)vyzerať.

 

Viac informácií nájdete tu. 

< Predchádzajúca   Ďalšia >