Informácia o skoršom prevode dane z príjmov FO

Pondelok, 23 august 2010

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

jedným z výsledkov pracovného rokovania medzi štátnym tajomníkom MF SR Vladimírom Tvaroškom so zástupcami ZMOS, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. augusta 2010, je aj potvrdenie požiadavky ZMOS na skorší prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb.  

Termín prevodu bude skrátený a vykonávaný podľa technických možností Daňového riaditeľstva SR. Očakávame, že to bude vždy o cca 7 – 8 kalendárnych dní oproti zákonnej povinnosti. Toto opatrenie bude platiť do januára 2011 a malo by pomôcť zrýchliť finačné toky medzi štátom a miestnou územnou samosprávou.

Predmetom rokovania boli aj otázky dofinancovania miest a obcí v roku 2010 v súlade s požiadavkami ZMOS, ktoré schválila Rada ZMOS dňa 6. a 7. júla 2010, refundácia DPH obciam v Programe rozvoja vidieka. Záverečné stanovisko MF SR k týmto otázkam bude prezentované do 15. 9. 2010.

Okrem týchto bodov boli predmetom rokovania aj návrhy na možnosti posilnenia vlastných príjmov miest a obcí v roku 2011, opatrenia na zvýšenie stability financovania miest a obcí, najmä v oblasti miestnych daní, vo financovaní sociálnych služieb a originálnych pôsobností miest a obcí v školstve. Po zbilancovaní návrhov budú tieto predmetom ďalších rokovaní medzi MF SR a ZMOS.

Za ZMOS sa rokovania zúčastnili výkonný podpredseda ZMOS Jozef Turčány a podpredseda finačnej sekcie pri Rade ZMOS Jozef Ondrejka.

 

S pozdravom Ing. Jozef Turčány

výkonný podpredseda

< Predchádzajúca   Ďalšia >