Ostatné články

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

Pondelok, 17 január 2011

V prílohe nájdete informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutoční na území Slovenskej republiky v máji 2011.  

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov. 

Prognóza výnosu dane z príjmov FO na rok 2011

Pondelok, 17 január 2011

Vláda Slovenskej republiky nerešpektovala ustanovenia zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a bez dohody so Združením miest a obcí Slovenska schválila uznesením č. 897/2010 zo dňa 15. decembra 2010 zmenu nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Celý článok...

Komunálne voľby 2010

Streda, 08 december 2010

  

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov  zvolených funkcionárov miestnej územnej samosprávy 

Podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona NR SR č. 545/2005 Z. z. (ďalej „ústavný zákon“) sú všetci verejní činitelia, ktorí spadajú pod jeho osobnú pôsobnosť, povinní podať do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie (v našom prípade od zloženia zákonom stanoveného sľubu), písomné Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok.  

Celý článok...

Informácia z rokovania Rady ZMOS

Štvrtok, 14 október 2010

 

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

z poverenia pána predsedu Michala Sýkoru Vám oznamujem, že Rada ZMOS na svojom rokovaní 5. októbra 2010 odsúhlasila postup vyjednávania zástupcov ZMOS s predsedníčkou vlády SR Ivetou Radičovou a akceptovala návrh vlády SR dofinancovať výpadok dane z príjmov FO v roku 2010 pre mestá a obce vo výške 39,5mil. €.

Celý článok...

Stanovisko k návrhu zákona o miestnych daniach

Utorok, 28 september 2010

Stanovisko ZMOS-u k návrhu zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Stanovisko k návrhu zákona o miestnych daniach 

Návrh zákon, ktorým sa mení zákon o miestnych daniach

Utorok, 28 september 2010

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 

Návrh zákon, ktorým sa mení zákon o miestnych daniach 

Rozpočtový a informačný systém pre samosprávu

Nedeľa, 26 september 2010

List od predstaviteľov MF SR a ZMOS-u 

Informácia o "Rozpočtovom a informačnom systéme pre samosprávu (RIS.SAM)".

Programové vyhlásenie vlády SR

Sobota, 18 september 2010

Vážení členovia Rady ZMOS,

ako podklad na rokovanie Rady ZMOS k bodu 6. Programové vyhlásenie vlády SR vo väzbe na miestnu územnú samosprávu, vám zasielam text PVV v Pdf formáte so žlto vyznačenými pasážami, ktoré majú súvis s miestnou územnou samosprávou. 

Programové vyhlásenie vlády 

Novela zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky

Štvrtok, 26 august 2010

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

Dávame Vám do pozornosti, že od 1. septembra 2010 platí zákonom 200/2010 Z.z. novelizovaný zákon 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky, ktorý prináša niektoré zmeny, ktoré mohli ujsť Vašej pozornosti:
  

Celý článok...

Informácia o skoršom prevode dane z príjmov FO

Pondelok, 23 august 2010

Vážená pani primátorka, vážená pani starostka,

vážený pán primátor, vážený pán starosta,

jedným z výsledkov pracovného rokovania medzi štátnym tajomníkom MF SR Vladimírom Tvaroškom so zástupcami ZMOS, ktoré sa uskutočnilo dňa 19. augusta 2010, je aj potvrdenie požiadavky ZMOS na skorší prevod výnosu dane z príjmov fyzických osôb.  

Celý článok...
Zobrazujem 61 - 70 z 94