Ostatné články

Pomôcka pri zostavovaní rozpočtu na rok 2013

Piatok, 16 november 2012

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo orientačné  údaje, ktoré majú slúžiť ako pomôcka pri zostavovaní rozpočtov miest a obcí na rok 2013. Orientačné prepočty jednotkových koeficientov,  slúžia ako podklad pre stanovenie výšky dotácie pre školské zariadenia na rok 2013. Koeficienty sú napočítané v dvoch alternatívach. Prvá vychádza z predpokladaného výnosu dane z príjmov fyzických osôb v rozpočte verejnej správy na rok 2013 , druhá (konzervatívnejšia) z výšky očakávanej skutočnosti výnosu dane z príjmov fyzických osôb k 31.12.2012.

Dotácie pre obec rok 2013

Príprava rozpočtov samosprávy na rok 2013

Memorandum o spolupráci

Pondelok, 22 október 2012

Dňa 18. októbra 2012 bolo podpísané Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013 medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska. 

Memorandum o spolupráci

Školenie používateľov Elektronického portálu odpadov

Streda, 07 marec 2012

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia v spolupráci s dcérskou spoločnosťou Združenie miest a obcí Slovenska, spoločnosťou MUNTech, s.r.o. dňa 6. marca 2012 na Mestskom úrade v Žiline realizovalo bezplatné školenie používateľov Elektronického systému odpadov. Školenia sa zúčastnili zamestnanci miestnej samosprávy a bolo zamerané na:

  • evidenciu žiadostí podľa § 64,
  • evidenciu komunálneho odpadu,
  • zadávanie, úpravu a mazanie údajov,
  • generovanie Hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním,
  • generovanie Ročného výkazu o komunálnom odpade z obce. 

Pozvánka na školenie

Štvrtok, 12 január 2012

Seminár k novele zákona č. 563/2009 Z.z., o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.1.2012 a novele zákon č. 548/2011 Z.z. ktorým sa v čl. III. mení a dopĺňa zákon  č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2012 .

Pozvánka 

Metodické usmernie pre stavebné úrady k problematike povoľovania stavebných úprav

Utorok, 20 december 2011

Metodické usmernenie pre stavebné úrady a krajské stavebné úrady k problematike povoľovania terénnych úprav, ktorými sa podstatne mení územný systéme ekologickej stability, vzhľad krajiny alebo odtokové pomery v území (napr. pre revitalizáciu systémov spomaľujúcich odtok zrážkových vôd z územia do vodného toku z hľadiska ochrany pred povodňami). 

Usmernenie

List predsedu ZMOS primátorom a starostom

Štvrtok, 06 október 2011
V súlade s uznesením mimoriadneho predsedníctva ZMOS  a po absolvovaní rokovaní s prezidentom SR, predsedom NR SR a ministrom financií SR Vám zasielame list predsedu ZMOS, ktorým predsedníctvo ZMOS odporúčalo prostredníctvom Vás osloviť občanov Vašich miest a obci s cieľom vysvetliť im dopady rozhodnutí vlády SR vo fiškálnej oblasti na rozpočty miest a obcí v budúcom roku, ale perspektívne i v ďalších rokoch.  

List predsedu ZMOS primátorom a starostom

Zasadnutie snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia

Pondelok, 03 október 2011

Dňa 29. septembra 2011 sa konalo mimoriadne zasadnutie snemu Regionálneho združenia miest a obcí Horného Považia, kde okrem iného bolo prijaté Vyhlásenie RZ k návrhu vlády SR k systému financovania samosprávy, k medializácii samosprávy a k požiadavkám pre vzájomnú spoluprácu a dohodu na riešení rozpočtov miest a obcí na roky 2011, 2012 ale tiež aj perspektívne na ďalšie roky.  

Finančná výpomoc pre poškodených mimoriadnou udalosťou

Piatok, 12 august 2011

Vážení členovia regionálneho združenia,

dovoľujem si Vám dať do pozornosti informáciu z Ministerstva vnútra SR týkajúcu sa finančnej výpomoci pre poškodených mimoriadnou udalosťou.  

Celý článok...

Návrh nového zákona o prerozdeľovaní tzv. podielových daní

Piatok, 12 august 2011

Dňa 11.08.2011  MF SR vypustilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona, ktorým má dôjsť k zásadným zmenám v prerozdeľovaní výnosov z tzv. podielových daní. Návrh sa odôvodňuje v duchu "keď šetrí štát, musí aj samospráva".

Materiál nájdete tu - https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=4281&langEID=1  a pripomienkovať ho je možné do 02.09.2011.  

Celý článok...

Potravinová pomoc

Piatok, 10 jún 2011

Potravinová pomoc z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu pre vybrané osoby pozostáva z 20 kg hladkej múky a 20 kg cestovín, nárok na potravinovú pomoc majú:

-       fyzické osoby, ktoré sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
-       poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku nepresahuje 305 ,-Eur (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku),
-       osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie),
-       deti v detských domovoch a profesionálnych rodinách,
-       deti v náhradnej rodinnej starostlivosti,
-       deti v domovoch sociálnych služieb pre zdravotne postihnuté deti,
-       obyvatelia v zariadeniach pre seniorov a ústavoch sociálnej starostlivosti 

Celý článok...
Zobrazujem 41 - 50 z 94