Ostatné články

NP: Podpora opatrovateľskej služby

Utorok, 21 október 2014

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o možnosti zapojenia sa do národného projektu Podpora opatrovateľskej služby a o predĺžení termínu do 31.12.2014. Viac informácií nájdete v prílohe a po kliknutí tu.

Podpora opatrovateľskej služby

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby

Pondelok, 01 september 2014

Národný projekt Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „NP POS“), ktorý realizuje Implementačná agentúra pre OP ZaSI, si kladie za cieľ zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby v regiónoch a umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojej rodine a komunite s náležitou odbornou pomocou.

 

Vzhľadom na to, že do NP POS bude možné zapojiť sa len do konca septembra 2014, opakovane dávame do vašej pozornosti informácie o národnom projekte Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sú uvedené na internetovej stránke http://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-pos

 

Na vaše otázky vám odpovie aj Ing. Ivan Doletina, projektový manažér NP POS, Odbor sociálnej inklúzie a komunitného rozvoja Implementačná agentúra pre OP ZaSI Špitálska 6, 814 55 Bratislava, tel: 02/20431201, 0917991233  

 

Na základe vzájomnej komunikácie ZMOS s Odborom sociálnej inklúzie Ministerstva PSVaR SR v prípade záujmu je ešte možnosť zorganizovať vo vašich regionálnych združeniach informačné semináre ku projektu a jeho využití na financovanie opatrovateľskej služby vo vašich obciach a mestách. V tom prípade kontaktujte Martina Zbudilu na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť. .

Program Európa pre občanov 2014-2020

Streda, 19 marec 2014

V súvislosti s definitívnym schválením a zverejnením komunitárneho programu Európa pre občanov 2014 – 2020 si dovoľujeme Vám dať do pozornosti programovú príručku a priority programu pre rok 2014 o možnostiach zapojenia sa do jeho aktivít. V prípade záujmu o realizáciu projektov v roku 2014 alebo v prvej polovici roka 2015 je potrebné podať žiadosť už do 4. júna 2014.

Európa pre občanov

Programová príručka

Priority programu na rok 2014

Ako predložiť žiadosť o grant

Pomôcka pri zostavovaní rozpočtu na rok 2014

Pondelok, 25 november 2013

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo orientačné údaje, ktoré majú slúžiť ako pomôcka pri zostavovaní rozpočtov miest a obcí na rok 2014. Obce môžu pripravovať svoje rozpočty s tým, že konečné znenie východísk rozpočtov obcí a podmienok ich rozpočtového hospodárenia v roku 2014 budú známe až po schválení rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu na rok 2014 ako aj novely zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy na schôdzi NR SR, čo sa očakáva na prelome novembra a decembra 2013.

Aktuálne informácie, metodika a možné postupy prípravy rozpočtov samospráv na rok 2014

Program obnovy dediny 2014

Štvrtok, 08 august 2013

Dovoľujeme si vás informovať, že bol vyhlásený nový ročník Programu obnovy dediny. V zmysle rozhodnutia Rady Environmentálneho fondu bola zverejnená rozšírená verzia Špecifikácie činností podpry formou dotácie pre rok 2014 pre oblasť podpory POD: Program obnovy dediny. V súvislosti s novelou zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v záujme zníženia administratívnej záťaže pri spracovaní predkladaných žiadostí o podporu, si vás dovoľujeme informovať, že podávanie žiadostí (aj s prílohami) bude možné cez webovú aplikáciu na web stránke www.obnovadediny.sk až po nadobudnutí účinnosti avizovanej novely zákona a po spustení novej webovej aplikácie v priebehu mesiaca september 2013. O spustení aplikácie vás budeme včas informovať.

Termín na doručenie žiadostí o podpoiru formnou dotácie pre rok 2014 je najneskôr do 31.10.2013.

Informácie pre Program obnovy dediny pre rok 2014 nájdete tu.

Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2014

Pozvánka na súčinnostnú poradu Okresného riaditeľstva policajného zboru v Žiline

Utorok, 07 máj 2013

Na zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi Policajným zborom, resp. Okresným riaditeľstvom PZ v Žilne  a zástupcami obcí v našom regióne, za účelom eliminovania niektorých druhov trestnej činnosti, zvýšenia bezpečnosti občanov žijúcich v  obciach, ale aj riešenie otázok súvisiacich s problematikou dopravy sa uskutoční  pracovné stretnutie dňa 14. mája 2013 o 09.00 hodine v priestoroch konferenčnej sály Mestského úradu v Žiline.

Pozvánka 

    

Sociálne služby v podmienkach miest a obcí

Pondelok, 22 apríl 2013

Dňa 17. apríla 2013 sa konala  v Michalovciach za účasti viac ako 130 účastníkov - primátorov, starostov a hostí z MPSVaR SR, vedúcich sociálnych odborov a riaditeľov sociálnych zariadení konferencia „ Sociálne služby v podmienkach miest a obcí“.
Program konferencie bol zameraný  pre riešenie  otázky   pôsobenia obcí a miest v sociálnej oblasti - poskytovanie sociálnych služieb podieľanie sa na riešení hmotnej núdze, sociálno - právnej ochrane a kuratele, vytváranie podmienok pre rozvoj zamestnanosti, aktivovanie ľudí k práci, riešenie inklúzie a stále sa prehlbujúcich problémov v oblastiach s marginalizovanými komunitami.

Pôsobenie ZMOS v sociálnej oblasti – prezentácia predsedu ZMOS J. Dvonča
Súčasná  situácia  v riadení, zabezpečovaní   sociálnych služieb z pohľadu miest, obcí a VÚC
Sociálne služby v podmienkach miest a obcí programová konferencia ZMOS

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Utorok, 15 január 2013

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi ako aj ďalšie odborno - metodické usmernenia nájdete na nasledovnej stránke: www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia/  

Metodická pomôcka pre vypracovanie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Usmernenie k povinnej školskej dochádzke

Utorok, 15 január 2013

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na zabezpečeniu plnenia povinnej školskej dochádzky, aby sa predišlo zbytočným problémom v evidencií žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky.

Usmernenie k povinnej školskej dochádzke

Stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska k štrajku pedagogických a nepedagogických zamestnancov

Pondelok, 26 november 2012
ZMOS, rešpektujúc právo zamestnanca na štrajk, neprijímalo žiadne rozhodnutia v súvislosti s vyhláseným štrajkom pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 26. novembra 2012. Mestá a obce sa zaviazali v memorande s vládou SR konsolidovať a šetriť aj v mzdovej oblasti.


Celý článok...
Zobrazujem 31 - 40 z 94