Ostatné články

Seminár na tému: Rozpočty územnej samosprávy

Nedeľa, 03 september 2017

Združenie miest a obcí Slovenska organizuje v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky odborný seminár zameraný na tému: Rozpočty územnej samosprávy – významná súčasť rozpočtu verejnej správy. Odborný seminár sa uskutoční dňa 13.09.2017 v zasadačke Mestského úradu v Žiline.

Pozvánka + návratka  

28. snem Združenia miest a obcí Slovenska

Pondelok, 05 jún 2017

V dňoch 17. a 18. mája 2017 sa v Kongresovom centre Incheba uskutočnil v poradí 28. snem Združenia miest a obcí Slovenska. Za účasti starostov a primátorov bolo dvojdňové rokovanie sprevádzané aj účasťou ústavných činiteľov, poslancov parlamentu, členov vlády a ďalších hostí.

Prvý rokovací deň začal slávnostným otvorením snemu, privítaním hostí a delegátov, schválením programu rokovania. Následne predseda ZMOS Michal Sýkora predložil správu o činnosti združenia. Po tomto bode nasledovalo vystúpenie členov Rady ZMOS, prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku a predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, členov vlády SR a zahraničných hostí. Za Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia vystúpil PhDr. Peter Vajda, starosta obce Nededza, ktorého vystúpenie si môžete pozrieť tu.

Pedagogicko - organizačné pokyny (zverejnenie)

Piatok, 02 jún 2017

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti informáciu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2017/2018, ktoré nájdete na stránke MŠVVaŠ SR - tu.

Sekcia ekonomiky pri Rade ZMOS

Pondelok, 10 apríl 2017

Dňa 27. marca 2017 sa uskutočnilo v Sučanoch zasadnutie Sekcie ekonomiky pri Rade Združenia miest a obcí Slovenska, na ktorom naše združenie zastupoval Ing. Jozef Mičieta, starosta obce Veľké Rovne. Predmetom rokovania boli dane, regionálne školstvo, aktuálna legislatíva a informatizácia.

Materiál z rokovania Sekcie ekonomiky pri Rade ZMOS

Informácia o výsledkoch rokovania zo SPF

Streda, 22 február 2017

Dňa 1.2.2017 sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov ZMOS s vedením Slovenského pozemkového fondu. Predmetom rokovania boli aktuálne otázky majetkovoprávneho usporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve miest a obcí, pozemky neznámych vlastníkov, činnosť SPF a jeho regionálnych pracovísk a vzájomné vzťahy medzi SPF a mestami, obcami.

Výsledky rokovania

Oskar bez bariér 2016

Nedeľa, 06 november 2016

Dňa, 16. novembra 2016 Združenie miest a obcí Slovenska aj v tomto roku vyhlasuje tradičnú a prestížnu súťaž OSKAR BEZ BARIÉR. Doterajšie ročníky boli sprevádzané úspechmi miest a obcí, ktoré neboli len medzi laureátmi a ocenenými, ale treba ich vidieť aj v radoch samospráv, ktoré sa inšpirovali aktivitami v búraní bariér.

Prihláška

Elektronizácia verejnej správy so zavadzaním elektronických služieb

Utorok, 04 október 2016

Od prvého novembra 2016 začína platiť zákon o e-Governmente. Po troch rokoch od nadobudnutia účinnosti prichádzajú pre orgány verejnej správy, vrátane miest a obcí nové povinnosti, ktoré sa týkajú celkovej elektronickej komunikácie. Zákon o e-Governmente vymedzuje potrebné základné skutočnosti súvisiace s elektronizáciou verejnej správy a so zavádzaním elektronických služieb. Jeho cieľom je dosiahnuť úplnú elektronizáciu verejnej moci a to tak, že nebude potrebný osobný alebo listinný kontakt. „V praxi to znamená, že každé úradné podanie, napríklad návrh, oznámenie či úhrada poplatkov, rozhodnutie a jeho doručenie, bude vykonané a doručené len elektronicky.

Prísnejšie postihy za nelegálny odber energií

Pondelok, 11 júl 2016

V súvislosti s novelou Trestného zákona, účinného od 1. júla 2016 platia prísnejšie postihy za nelegálny odber energií. V prílohe prikladáme informáciu od spoločnosti Slovensky plynárenský priemysel, a.s.

Oznam

Rokovanie Rady RZMOHP

Streda, 22 jún 2016

Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia na svojom pracovnom rokovaní dňa 13. júna 2016 okrem iného rokovalo  o zabezpečení opatrení správcom vodných tokov na území Horného Považia v oblasti prevencie, povodňovej situácie. Regionálne združenie žiada uvedenú situáciu riešiť prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska na Ministerstve životného prostredia SR, sekcie vôd.

Pôsobnosť SVP, š. p.

Výsledok hospodárenia miest a obcí za rok 2015

Piatok, 13 máj 2016

Hospodárenie miest a obcí za rok 2015 skončilo podľa týchto údajov v prebytku 64,59 mil. euro. Napriek tomu, že nedosiahlo rozpočtové parametre, aj v roku 2015 sa potvrdilo zodpovedné hospodárenie miest a obcí. Hlavným dôvodom odchýlky oproti rozpočtu bola vyššia realizácia investičných programov koncom roka, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte verejnej správy, a na ktoré si mestá a obce buď požičiavali cudzie zdroje alebo zapojili vlastné v priebehu roka – napr. na projekty verejného osvetlenia, financovanie podielu na výstavbe bytov, materských škôl a pod. K ďalším dôvodom vzniknutého rozdielu patrili potreba zvyšovania miezd a odvodov v súlade s kolektívnou zmluvou najmä v školstve, nižšie plnenie kapitálových príjmov z predaja majetku.

V prílohe sú okrem číselných údajov o hospodárení miest a obcí uvedené aj údaje o výške a vývoji dlhu miest a obcí, stave finančných prostriedkov na účtoch miest a obcí, ich finančnej kapacite a  miere samofinancovania, ako aj prepočet dopadov prípadného zavedenia mixu daní v porovnaní so skutočným vývojom. Okrem toho  aj vývoj výnosu dane z príjmov za prvé štyri mesiace roku 2016 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.

Hodnotenie výsledkov hospodárenia miest a obcí bolo potvrdené Eurostatom v rámci jeho tzv. jarnej notifikácie, je súčasťou hodnotenia hospodárenia celého okruhu subjektu verejnej správy za rok 2015.

Výsledok hospodárenia miest a obcí za rok 2015  

Zobrazujem 11 - 20 z 92