Projekty

Rozvoj ľudských zdrojov na Hornom Považí prostredníctvom vzdelávacích aktivít

Sobota, 07 február 2009

Názov projektu: Rozvoj ľudských zdrojov na Hornom Považí prostredníctvom vzdelávacích aktivít

Prijímateľ: Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenia:  1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvyšenia adaptility pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Celkové výdavky projektu: 228 123,55 EUR

Požadovaná výška NFP: 216 717,38 EUR

Spolufinancovanie prijímateľa: 11 406,17 EUR

Začiatok realizácie: marec 2009

Ukončenie realizácie: november 2010  

Celý článok...